Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Zrušiť 100 najmenších málotriednych škôl-1110,02
2Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných vysokých školách: 200 resp. 300 € podľa stupňa-324240,04
3Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
4Znížiť počet učiteľov ZŠ a SŠ o 5 %-447470,04
5Znížiť max. sociálne štipendiá pre VŠ študentov študujúcich bezplatne na životné minimum0990,02
Zdravotníctvo
6Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier-219190,03
7Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v rezorte zdravotníctva035350,06
Dane a financie
8Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov510110,02
9Zrušiť podporu stavebného sporenia0020,03
10Zrušiť bonifikáciu hypotekárnych úverov-1360,02
11Plošne zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností na dvojnásobok-32973070,41
12Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 20 %-1711430,12
13Zaviesť odvod z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka110100,03
14Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi0110,01
15Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov-172720,05
16Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z uhlia029290,03
17Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
18Zvýšiť DPH na 21 percent02242330,26
19Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 %-1781570,18
20Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 22 %-2851710,22
21Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z elektriny0990,01
22Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu-117180,02
23Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín076790,08
24Zvýšiť DPH na 22 percent-14404570,50
25Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby na úrovni 21 %043460,04
26Zdaniť sociálne odvody-64324530,36
27Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 %-11321390,17
28Zvýšiť spodnú hranicu dane z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 %-21871990,21
29Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 %-22392540,30
Verejná správa
30Zmraziť platy vo verejnej správe okrem učiteľov-258430,09
31Spoplatniť používanie ciest 1. triedy-550510,03
Sociálna sféra
32Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
33Znížiť daňový bonus a prídavky na dieťa podľa výšky príjmu-191950,12
34Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 2/3 min. mzdy8-216-221 
35Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 1/3 min. mzdy6-79-81 
36Nahradiť príspevky pri narodení dieťaťa zvýšeným daňovým bonusom na dieťa1550,01
37Zmraziť valorizujúce sa sociálne dávky na podporu rodiny-22140,03
38Zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus pre rodičov VŠ študentov-256560,07
39Upraviť výšku soc. dávok podľa (ne)súhlasu poberateľa so zverejnením jeho údajov-3660,01
40Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške minimálnej mzdy10-749-765 
41Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa033350,06
42Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,2-násobku minimálnej mzdy--124-115 
43Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,3-násobku minimálnej mzdy--141-131 
44Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,5-násobku minimálnej mzdy--175-162 
Dôchodky
45Predlžovať dôchodkový vek do roku 2023 dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon -5000,34
46Obmedziť vyplácanie vianočných príspevkov dôchodcom len na osoby ohrozené chudobou-231310,04
47Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014-4000,06
48Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku-127250,03
49Zmraziť výsluhové dôchodky0110,00
50Pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty zohľadniť aj vplyv demografie-1000,75
51Zrušiť vyplácanie vianočného príspevku-365650,07
52Zrušiť (neobnoviť) daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového poistenia-29100,03
53Zmraziť starobné dôchodky-5561100,22
54Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z I. a II. piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti-32682810,25
55Predlžovať dôchodkový vek dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon-6001,48
Dotácie, stimuly
56Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám43110,03
Ostatné
57Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
58Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3-11261260,11
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
59Nákladový charakter normatívov v školách meniť na efektívnostný-124250,03
60Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl019200,02
61Eurofondy presmerovať do odmien učiteľom214150,02
62Zvýšiť platy mladým učiteľom v regionálnom školstve 4-2-2-0,00
63Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných VŠ a možnosť odloženia jeho splácania-218190,02
64Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti-129300,04
65Postupne znižovať rozdiely v normatívnom financovaní ZŠ010100,01
66Znížiť bonus za prácu v dôchodkovom veku zo 6 % na 3 % ročne014150,02
67Povoliť verejným vysokým školám zaviesť školné na dennom štúdiu pre najslabších maturantov-2440,00
68Predĺžiť povinnú školskú dochádzku na SOŠ tým, ktorí si nevedia nájsť prácu1-1-1-0,00
Zdravotníctvo
69Zverejniť dôvody, ak minister zdrav. zmení rozhodnutie kategorizačnej komisie212130,02
70Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich319200,02
71Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva314150,02
72Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti-244470,06
73Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
74Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie054560,07
75Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.014150,02
76Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovaného zdravotníctva-894980,12
77Zverejňovať efektívnosť liekov a dopady kategorizácie na rozpočet-115160,02
78Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov256590,07
79Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase137390,05
80Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach124250,03
81Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť-154570,07
82Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
Dane a financie
83Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
84Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni136380,04
85PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti136380,04
86Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou416160,02
87Zintenzívniť osvetu o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií1770,01
88Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH342440,05
89Pripraviť cestovnú mapu konsolidačných opatrení na 10 rokov111110,01
90Urýchliť použitie aukcií na predaj všetkých emisných povoleniek124250,03
91Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
92Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov11591670,20
93Preskúmať možnosti Reverse Charge System DPH0220,00
94Optimalizovať zdanenie alkoholu z hľadiska zdravia a konsolidácie142440,05
95Uprednostňovať environmentálne dane pred dotáciami obnoviteľných zdrojov energií-271750,09
96Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
97Prehodnotiť existenciu fondov-142440,05
98Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení pre negatívny scenár0770,01
99Posilniť analytické kapacity ministerstva financií so zameraním na ostatné rezorty128290,03
100Chrániť vklady v bankách v EÚ na menej než 100 %-112130,01
101Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v prvom pilieri dôchodkového poistenia0991040,13
102Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH21131180,14
103Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou11281340,16
104Nahradiť bločky na jedlo do hodnoty 4 eurá denne paušálom do 4 eur2110,00
105Daňovú asignáciu nad určitú hranicu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb014150,02
106Určiť sankčné percento za nesprávne zaradenie položky do nákladov224250,03
107Vytvoriť možnosť poskytnúť peniaze namiesto gastrolístkov1330,00
108V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit-11621700,20
109Konsolidovať prioritne znižovaním daní z príjmu a zvyšovaním nepriamych daní014150,02
110Zrušiť gastrolístky-415160,02
111Zvyšovať tlak EÚ na to, aby banky poskytovali relevantné údaje daňovým úradom222230,03
112Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu vrátane procesu oddlženia2220,00
113Preniesť analýzy rozpočtových dopadov na NBS alebo RRZ236380,04
114Motivovať verejnoprávne médiá k reportážam o využívaní verejných financií0330,00
115Zaradiť výnosy z majetkových daní do daňového mixu044470,06
116Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad-314150,02
117Zverejňovať údaje o príjmoch a zaplatených daniach a odvodoch anonymných platcov210100,01
118Zaviesť daňový mix v podielových daniach v prospech motivácie obcí na lepšom výbere-121220,03
119Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
120Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu015150,02
121Zdaniť vklady našich subjektov vo vybraných krajinách015160,02
122Nahradiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad plošným znížením dane-1220,00
123Zverejniť 10 % osôb a firiem s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate324250,03
124Zverejňovať spodnú desatinu platcov dane z príjmu, vrátane jej výšky122230,03
Verejná správa
125Nahradiť kolky platobnými kartami, hotovosťou3440,00
126Presadzovať, aby Eurostat rátal do verejného dlhu aj skryté dlhy181850,10
127Ďalšia deregulácia regulovaných povolaní, komôr-1990,01
128Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
129Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
130Liberalizácia cien osobnej dopravy na železniciach-524250,03
131Doplniť formuláre o informáciu, koľko času trvá ich vyplnenie2220,00
132Reštrukturalizovať regulačné úrady, NBS, rezortné organizácie036380,04
133Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov218190,02
134Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
135Spätne vyhodnotiť pomoc podnikom pri tvorbe a záchrane pracovných miest-1660,01
136Predĺžiť pracovnú dobu zamestnancov verejnej správy a znížiť ich počet017180,02
137Zabezpečiť rozhodovanie akcionárov o odmenách manažérov v štátnych podnikoch3780,01
138Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe2330,00
139Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich úlohami-1440,00
140Časovo limitovať platnosť nových regulácií0440,00
Sociálna sféra
141Spružniť zákonník práce-239410,05
142Zrušiť nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv2330,00
143Zrušiť centrálne určenú plošnú povinnú minimálnu mzdu160630,08
144Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
145Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom1780,01
146Znižovať výšku rodičovského príspevku s rastúcim príjmom-124250,03
147Znížiť rozpočet ŠFRB, prípadne ŠFRB zrušiť-251530,06
148Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch224250,03
149Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch314150,02
150Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti-3440,00
151Zmraziť sociálne dávky okrem podpory rodiny-5440,00
Transparentnosť
152Zverejniť príjmy štátu za ťažbu nerastov460630,08
153Lepšie merať a prehľadnejšie zverejňovať výsledky súdov114150,02
154Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
155Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
156Zverejňovať údaje o všetkých poberateľoch dotácií a dávok z verejných rozpočtov-137380,05
157Zvážiť právnu a finančnú podporu a motiváciu nahlasovateľov nekalých praktík024250,03
158Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní11091150,14
159Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
160Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu219200,02
161Zaviesť sankcie za nezverejňovanie rozsudkov724250,03
162Zrušiť výnimku pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy321220,03
Privatizácia
163Sprivatizovať teplárenské spoločnosti-160630,08
164Sprivatizovať Kúpele Sliač114150,02
165Sprivatizovať SADky0440,00
166Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Cargo Slovakia, a.s.086900,11
167Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TASR1440,00
168Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Letisko M. R. Štefánika149510,06
169Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
170Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovak Telekom, a.s.075790,10
171Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Lesy SR, š.p.-256590,07
172Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železničná spoločnosť Slovensko-260630,08
173Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železnice Slovenskej republiky-168720,09
174Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu distribútorov elektrickej energie129300,04
175Sprivatizovať Eustream, a.s.-12983130,38
176Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Transpetrol, a.s.060630,08
177Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovenská pošta, a.s.-335360,04
178Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení-21301370,16
179Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SPP, a.s.056580,07
180Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu po rozdelení na 2-3 časti: VŠZP-21091150,14
181Spustiť efektívnu privatizáciu: SHMÚ, RTVS, Kataster nehnuteľností, regionálne letiská024250,03
182Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: BIONT, a.s.1220,00
183Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TIPOS, a.s.222230,03
184Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu vodárenských spoločností-337390,05
185Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SEPS, a.s.054570,07
186Sprivatizovať služby zamestnanosti224250,03
Eurofondy
187Znižovať dotácie z eurofondov do poľnohospodárstva a priemyslu v rámci EÚ-11131180,14
188Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR260630,08
189Nasmerovať väčšiu časť eurofondov do projektov s ľahšie merateľnými výstupmi215160,02
190Zaviesť možnosť nahradiť z eurofondov aj opakujúce sa výdavky verejných financií0991040,13
Dôchodky
191Zaviesť postupne univerzálny štátny dôchodkový systém-112130,02
192Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch522230,03
193Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad nižšiu než dnešnú hranicu4220,00
194Pri výpočte výsluhového dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia-214150,02
195Pri výpočte starobného dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia016170,02
196Zmraziť invalidné dôchodky-6440,00
Dotácie, stimuly
197Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: uhoľný priemysel-394980,12
198Obmedziť dotácie mimo uhoľného priemyslu, obnov. zdrojov energie a poľnohospodárstva-11161220,15
199Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23
200Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: obnoviteľné zdroje energie11051100,13
201Presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu-248500,06
202Podľa vzoru bytových domov zvážiť program zatepľovania verejných budov310100,01
Ostatné
203Prenajímať alebo predávať pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže214150,02
204V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ so službami160630,08
205V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ s USA0991040,13
206Prehodnotiť potrebu veľvyslanectiev, zastupiteľstiev a lektorátov 129300,04
207Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00
208Nahradiť neefektívne vlakové spoje efektívnejšími formami dopravy-117180,02
209Zrušiť jeden štátny sviatok-142440,05
210Porovnávať návratnosť investícií v železničnej a cestnej doprave-111110,01
211Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv221220,03
212Znížiť rozpočet SIS na polovicu324250,03
213Zmeniť ústavu tak, aby nájdené nerasty boli čiastočne majetkom majiteľa pozemku0330,00
214Presadzovať v rámci EÚ rozšírenie skupiny krajín prispievajúcich do ESM111110,01

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore