Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
2Znížiť max. sociálne štipendiá pre VŠ študentov študujúcich bezplatne na životné minimum0990,02
3Zrušiť 100 najmenších málotriednych škôl-1110,02
4Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných vysokých školách: 200 resp. 300 € podľa stupňa-324240,04
5Znížiť počet učiteľov ZŠ a SŠ o 5 %-447470,04
Zdravotníctvo
6Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v rezorte zdravotníctva035350,06
7Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier-219190,03
Dane a financie
8Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov510110,02
9Zaviesť odvod z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka110100,03
10Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi0110,01
11Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z uhlia029290,03
12Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín076790,08
13Zvýšiť DPH na 21 percent02242330,26
14Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby na úrovni 21 %043460,04
15Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z elektriny0990,01
16Zrušiť podporu stavebného sporenia0020,03
17Zrušiť bonifikáciu hypotekárnych úverov-1360,02
18Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov-172720,05
19Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 %-11321390,17
20Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 20 %-1711430,12
21Zvýšiť DPH na 22 percent-14404570,50
22Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu-117180,02
23Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 %-1781570,18
24Zvýšiť spodnú hranicu dane z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 %-21871990,21
25Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 22 %-2851710,22
26Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 %-22392540,30
27Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
28Plošne zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností na dvojnásobok-32973070,41
29Zdaniť sociálne odvody-64324530,36
Verejná správa
30Zmraziť platy vo verejnej správe okrem učiteľov-258430,09
31Spoplatniť používanie ciest 1. triedy-550510,03
Sociálna sféra
32Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške minimálnej mzdy10-749-765 
33Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 2/3 min. mzdy8-216-221 
34Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 1/3 min. mzdy6-79-81 
35Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
36Nahradiť príspevky pri narodení dieťaťa zvýšeným daňovým bonusom na dieťa1550,01
37Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa033350,06
38Znížiť daňový bonus a prídavky na dieťa podľa výšky príjmu-191950,12
39Zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus pre rodičov VŠ študentov-256560,07
40Zmraziť valorizujúce sa sociálne dávky na podporu rodiny-22140,03
41Upraviť výšku soc. dávok podľa (ne)súhlasu poberateľa so zverejnením jeho údajov-3660,01
42Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,2-násobku minimálnej mzdy--124-115 
43Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,3-násobku minimálnej mzdy--141-131 
44Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,5-násobku minimálnej mzdy--175-162 
Dôchodky
45Zmraziť výsluhové dôchodky0110,00
46Pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty zohľadniť aj vplyv demografie-1000,75
47Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku-127250,03
48Obmedziť vyplácanie vianočných príspevkov dôchodcom len na osoby ohrozené chudobou-231310,04
49Zrušiť (neobnoviť) daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového poistenia-29100,03
50Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z I. a II. piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti-32682810,25
51Zrušiť vyplácanie vianočného príspevku-365650,07
52Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014-4000,06
53Zmraziť starobné dôchodky-5561100,22
54Predlžovať dôchodkový vek do roku 2023 dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon -5000,34
55Predlžovať dôchodkový vek dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon-6001,48
Dotácie, stimuly
56Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám43110,03
Ostatné
57Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3-11261260,11
58Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
59Zvýšiť platy mladým učiteľom v regionálnom školstve 4-2-2-0,00
60Eurofondy presmerovať do odmien učiteľom214150,02
61Predĺžiť povinnú školskú dochádzku na SOŠ tým, ktorí si nevedia nájsť prácu1-1-1-0,00
62Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl019200,02
63Postupne znižovať rozdiely v normatívnom financovaní ZŠ010100,01
64Znížiť bonus za prácu v dôchodkovom veku zo 6 % na 3 % ročne014150,02
65Nákladový charakter normatívov v školách meniť na efektívnostný-124250,03
66Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti-129300,04
67Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných VŠ a možnosť odloženia jeho splácania-218190,02
68Povoliť verejným vysokým školám zaviesť školné na dennom štúdiu pre najslabších maturantov-2440,00
Zdravotníctvo
69Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva314150,02
70Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich319200,02
71Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov256590,07
72Zverejniť dôvody, ak minister zdrav. zmení rozhodnutie kategorizačnej komisie212130,02
73Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach124250,03
74Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase137390,05
75Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
76Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie054560,07
77Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.014150,02
78Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť-154570,07
79Zverejňovať efektívnosť liekov a dopady kategorizácie na rozpočet-115160,02
80Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti-244470,06
81Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
82Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovaného zdravotníctva-894980,12
Dane a financie
83Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou416160,02
84Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
85Zverejniť 10 % osôb a firiem s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate324250,03
86Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH342440,05
87Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
88Zvyšovať tlak EÚ na to, aby banky poskytovali relevantné údaje daňovým úradom222230,03
89Preniesť analýzy rozpočtových dopadov na NBS alebo RRZ236380,04
90Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH21131180,14
91Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu vrátane procesu oddlženia2220,00
92Nahradiť bločky na jedlo do hodnoty 4 eurá denne paušálom do 4 eur2110,00
93Určiť sankčné percento za nesprávne zaradenie položky do nákladov224250,03
94Zverejňovať údaje o príjmoch a zaplatených daniach a odvodoch anonymných platcov210100,01
95Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
96Zverejňovať spodnú desatinu platcov dane z príjmu, vrátane jej výšky122230,03
97Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni136380,04
98Zintenzívniť osvetu o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií1770,01
99Optimalizovať zdanenie alkoholu z hľadiska zdravia a konsolidácie142440,05
100Pripraviť cestovnú mapu konsolidačných opatrení na 10 rokov111110,01
101Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov11591670,20
102Urýchliť použitie aukcií na predaj všetkých emisných povoleniek124250,03
103PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti136380,04
104Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou11281340,16
105Vytvoriť možnosť poskytnúť peniaze namiesto gastrolístkov1330,00
106Posilniť analytické kapacity ministerstva financií so zameraním na ostatné rezorty128290,03
107Motivovať verejnoprávne médiá k reportážam o využívaní verejných financií0330,00
108Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu015150,02
109Zdaniť vklady našich subjektov vo vybraných krajinách015160,02
110Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení pre negatívny scenár0770,01
111Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
112Preskúmať možnosti Reverse Charge System DPH0220,00
113Zaradiť výnosy z majetkových daní do daňového mixu044470,06
114Daňovú asignáciu nad určitú hranicu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb014150,02
115Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v prvom pilieri dôchodkového poistenia0991040,13
116Konsolidovať prioritne znižovaním daní z príjmu a zvyšovaním nepriamych daní014150,02
117Chrániť vklady v bankách v EÚ na menej než 100 %-112130,01
118Zaviesť daňový mix v podielových daniach v prospech motivácie obcí na lepšom výbere-121220,03
119Prehodnotiť existenciu fondov-142440,05
120V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit-11621700,20
121Nahradiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad plošným znížením dane-1220,00
122Uprednostňovať environmentálne dane pred dotáciami obnoviteľných zdrojov energií-271750,09
123Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad-314150,02
124Zrušiť gastrolístky-415160,02
Verejná správa
125Nahradiť kolky platobnými kartami, hotovosťou3440,00
126Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
127Zabezpečiť rozhodovanie akcionárov o odmenách manažérov v štátnych podnikoch3780,01
128Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov218190,02
129Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe2330,00
130Doplniť formuláre o informáciu, koľko času trvá ich vyplnenie2220,00
131Presadzovať, aby Eurostat rátal do verejného dlhu aj skryté dlhy181850,10
132Časovo limitovať platnosť nových regulácií0440,00
133Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
134Predĺžiť pracovnú dobu zamestnancov verejnej správy a znížiť ich počet017180,02
135Reštrukturalizovať regulačné úrady, NBS, rezortné organizácie036380,04
136Spätne vyhodnotiť pomoc podnikom pri tvorbe a záchrane pracovných miest-1660,01
137Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich úlohami-1440,00
138Ďalšia deregulácia regulovaných povolaní, komôr-1990,01
139Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
140Liberalizácia cien osobnej dopravy na železniciach-524250,03
Sociálna sféra
141Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
142Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch314150,02
143Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch224250,03
144Zrušiť nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv2330,00
145Zrušiť centrálne určenú plošnú povinnú minimálnu mzdu160630,08
146Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom1780,01
147Znižovať výšku rodičovského príspevku s rastúcim príjmom-124250,03
148Znížiť rozpočet ŠFRB, prípadne ŠFRB zrušiť-251530,06
149Spružniť zákonník práce-239410,05
150Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti-3440,00
151Zmraziť sociálne dávky okrem podpory rodiny-5440,00
Transparentnosť
152Zaviesť sankcie za nezverejňovanie rozsudkov724250,03
153Zverejniť príjmy štátu za ťažbu nerastov460630,08
154Zrušiť výnimku pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy321220,03
155Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
156Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
157Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu219200,02
158Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní11091150,14
159Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
160Lepšie merať a prehľadnejšie zverejňovať výsledky súdov114150,02
161Zvážiť právnu a finančnú podporu a motiváciu nahlasovateľov nekalých praktík024250,03
162Zverejňovať údaje o všetkých poberateľoch dotácií a dávok z verejných rozpočtov-137380,05
Privatizácia
163Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TIPOS, a.s.222230,03
164Sprivatizovať služby zamestnanosti224250,03
165Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TASR1440,00
166Sprivatizovať Kúpele Sliač114150,02
167Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: BIONT, a.s.1220,00
168Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu distribútorov elektrickej energie129300,04
169Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Letisko M. R. Štefánika149510,06
170Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Cargo Slovakia, a.s.086900,11
171Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SPP, a.s.056580,07
172Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SEPS, a.s.054570,07
173Sprivatizovať SADky0440,00
174Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovak Telekom, a.s.075790,10
175Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Transpetrol, a.s.060630,08
176Spustiť efektívnu privatizáciu: SHMÚ, RTVS, Kataster nehnuteľností, regionálne letiská024250,03
177Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železnice Slovenskej republiky-168720,09
178Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
179Sprivatizovať teplárenské spoločnosti-160630,08
180Sprivatizovať Eustream, a.s.-12983130,38
181Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Lesy SR, š.p.-256590,07
182Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu po rozdelení na 2-3 časti: VŠZP-21091150,14
183Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železničná spoločnosť Slovensko-260630,08
184Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení-21301370,16
185Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovenská pošta, a.s.-335360,04
186Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu vodárenských spoločností-337390,05
Eurofondy
187Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR260630,08
188Nasmerovať väčšiu časť eurofondov do projektov s ľahšie merateľnými výstupmi215160,02
189Zaviesť možnosť nahradiť z eurofondov aj opakujúce sa výdavky verejných financií0991040,13
190Znižovať dotácie z eurofondov do poľnohospodárstva a priemyslu v rámci EÚ-11131180,14
Dôchodky
191Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch522230,03
192Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad nižšiu než dnešnú hranicu4220,00
193Pri výpočte starobného dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia016170,02
194Zaviesť postupne univerzálny štátny dôchodkový systém-112130,02
195Pri výpočte výsluhového dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia-214150,02
196Zmraziť invalidné dôchodky-6440,00
Dotácie, stimuly
197Podľa vzoru bytových domov zvážiť program zatepľovania verejných budov310100,01
198Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: obnoviteľné zdroje energie11051100,13
199Obmedziť dotácie mimo uhoľného priemyslu, obnov. zdrojov energie a poľnohospodárstva-11161220,15
200Presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu-248500,06
201Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: uhoľný priemysel-394980,12
202Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23
Ostatné
203Znížiť rozpočet SIS na polovicu324250,03
204Prenajímať alebo predávať pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže214150,02
205Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv221220,03
206V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ so službami160630,08
207Presadzovať v rámci EÚ rozšírenie skupiny krajín prispievajúcich do ESM111110,01
208Prehodnotiť potrebu veľvyslanectiev, zastupiteľstiev a lektorátov 129300,04
209Zmeniť ústavu tak, aby nájdené nerasty boli čiastočne majetkom majiteľa pozemku0330,00
210V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ s USA0991040,13
211Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00
212Porovnávať návratnosť investícií v železničnej a cestnej doprave-111110,01
213Nahradiť neefektívne vlakové spoje efektívnejšími formami dopravy-117180,02
214Zrušiť jeden štátny sviatok-142440,05

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore