Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Znížiť počet učiteľov ZŠ a SŠ o 5 %-447470,04
2Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných vysokých školách: 200 resp. 300 € podľa stupňa-324240,04
3Zrušiť 100 najmenších málotriednych škôl-1110,02
4Znížiť max. sociálne štipendiá pre VŠ študentov študujúcich bezplatne na životné minimum0990,02
5Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
Zdravotníctvo
6Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v rezorte zdravotníctva035350,06
7Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier-219190,03
Dane a financie
8Zvýšiť DPH na 22 percent-14404570,50
9Zdaniť sociálne odvody-64324530,36
10Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 %-22392540,30
11Zvýšiť DPH na 21 percent02242330,26
12Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 22 %-2851710,22
13Zvýšiť spodnú hranicu dane z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 %-21871990,21
14Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 %-1781570,18
15Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 %-11321390,17
16Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 20 %-1711430,12
17Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín076790,08
18Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov-172720,05
19Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby na úrovni 21 %043460,04
20Zrušiť podporu stavebného sporenia0020,03
21Zaviesť odvod z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka110100,03
22Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z uhlia029290,03
23Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu-117180,02
24Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov510110,02
25Zrušiť bonifikáciu hypotekárnych úverov-1360,02
26Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
27Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z elektriny0990,01
28Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi0110,01
Verejná správa
29Zmraziť platy vo verejnej správe okrem učiteľov-258430,09
30Spoplatniť používanie ciest 1. triedy-550510,03
Sociálna sféra
31Znížiť daňový bonus a prídavky na dieťa podľa výšky príjmu-191950,12
32Zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus pre rodičov VŠ študentov-256560,07
33Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa033350,06
34Zmraziť valorizujúce sa sociálne dávky na podporu rodiny-22140,03
35Upraviť výšku soc. dávok podľa (ne)súhlasu poberateľa so zverejnením jeho údajov-3660,01
36Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
37Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 1/3 min. mzdy6-79-81 
38Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 2/3 min. mzdy8-216-221 
39Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške minimálnej mzdy10-749-765 
40Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,2-násobku minimálnej mzdy--124-115 
41Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,3-násobku minimálnej mzdy--141-131 
42Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,5-násobku minimálnej mzdy--175-162 
Dôchodky
43Predlžovať dôchodkový vek dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon-6001,48
44Pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty zohľadniť aj vplyv demografie-1000,75
45Predlžovať dôchodkový vek do roku 2023 dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon -5000,34
46Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z I. a II. piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti-32682810,25
47Zmraziť starobné dôchodky-5561100,22
48Zrušiť vyplácanie vianočného príspevku-365650,07
49Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014-4000,06
50Obmedziť vyplácanie vianočných príspevkov dôchodcom len na osoby ohrozené chudobou-231310,04
51Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku-127250,03
52Zrušiť (neobnoviť) daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového poistenia-29100,03
53Zmraziť výsluhové dôchodky0110,00
Dotácie, stimuly
54Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám43110,03
Ostatné
55Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
56Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3-11261260,11
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
57Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti-129300,04
58Nákladový charakter normatívov v školách meniť na efektívnostný-124250,03
59Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl019200,02
60Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných VŠ a možnosť odloženia jeho splácania-218190,02
61Znížiť bonus za prácu v dôchodkovom veku zo 6 % na 3 % ročne014150,02
62Eurofondy presmerovať do odmien učiteľom214150,02
63Postupne znižovať rozdiely v normatívnom financovaní ZŠ010100,01
64Povoliť verejným vysokým školám zaviesť školné na dennom štúdiu pre najslabších maturantov-2440,00
65Predĺžiť povinnú školskú dochádzku na SOŠ tým, ktorí si nevedia nájsť prácu1-1-1-0,00
66Zvýšiť platy mladým učiteľom v regionálnom školstve 4-2-2-0,00
Zdravotníctvo
67Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
68Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovaného zdravotníctva-894980,12
69Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov256590,07
70Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť-154570,07
71Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie054560,07
72Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
73Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti-244470,06
74Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase137390,05
75Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach124250,03
76Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich319200,02
77Zverejňovať efektívnosť liekov a dopady kategorizácie na rozpočet-115160,02
78Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva314150,02
79Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.014150,02
80Zverejniť dôvody, ak minister zdrav. zmení rozhodnutie kategorizačnej komisie212130,02
Dane a financie
81V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit-11621700,20
82Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov11591670,20
83Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou11281340,16
84Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH21131180,14
85Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v prvom pilieri dôchodkového poistenia0991040,13
86Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
87Uprednostňovať environmentálne dane pred dotáciami obnoviteľných zdrojov energií-271750,09
88Prehodnotiť existenciu fondov-142440,05
89Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH342440,05
90Optimalizovať zdanenie alkoholu z hľadiska zdravia a konsolidácie142440,05
91Preniesť analýzy rozpočtových dopadov na NBS alebo RRZ236380,04
92PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti136380,04
93Posilniť analytické kapacity ministerstva financií so zameraním na ostatné rezorty128290,03
94Urýchliť použitie aukcií na predaj všetkých emisných povoleniek124250,03
95Zverejniť 10 % osôb a firiem s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate324250,03
96Určiť sankčné percento za nesprávne zaradenie položky do nákladov224250,03
97Zverejňovať spodnú desatinu platcov dane z príjmu, vrátane jej výšky122230,03
98Zvyšovať tlak EÚ na to, aby banky poskytovali relevantné údaje daňovým úradom222230,03
99Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou416160,02
100Zdaniť vklady našich subjektov vo vybraných krajinách015160,02
101Zrušiť gastrolístky-415160,02
102Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu015150,02
103Konsolidovať prioritne znižovaním daní z príjmu a zvyšovaním nepriamych daní014150,02
104Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad-314150,02
105Daňovú asignáciu nad určitú hranicu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb014150,02
106Chrániť vklady v bankách v EÚ na menej než 100 %-112130,01
107Pripraviť cestovnú mapu konsolidačných opatrení na 10 rokov111110,01
108Zverejňovať údaje o príjmoch a zaplatených daniach a odvodoch anonymných platcov210100,01
109Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
110Zintenzívniť osvetu o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií1770,01
111Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení pre negatívny scenár0770,01
112Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
113Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
114Motivovať verejnoprávne médiá k reportážam o využívaní verejných financií0330,00
115Vytvoriť možnosť poskytnúť peniaze namiesto gastrolístkov1330,00
116Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu vrátane procesu oddlženia2220,00
117Nahradiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad plošným znížením dane-1220,00
118Preskúmať možnosti Reverse Charge System DPH0220,00
119Nahradiť bločky na jedlo do hodnoty 4 eurá denne paušálom do 4 eur2110,00
Verejná správa
120Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
121Reštrukturalizovať regulačné úrady, NBS, rezortné organizácie036380,04
122Liberalizácia cien osobnej dopravy na železniciach-524250,03
123Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov218190,02
124Predĺžiť pracovnú dobu zamestnancov verejnej správy a znížiť ich počet017180,02
125Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
126Ďalšia deregulácia regulovaných povolaní, komôr-1990,01
127Zabezpečiť rozhodovanie akcionárov o odmenách manažérov v štátnych podnikoch3780,01
128Spätne vyhodnotiť pomoc podnikom pri tvorbe a záchrane pracovných miest-1660,01
129Časovo limitovať platnosť nových regulácií0440,00
130Nahradiť kolky platobnými kartami, hotovosťou3440,00
131Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe2330,00
132Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
133Doplniť formuláre o informáciu, koľko času trvá ich vyplnenie2220,00
Sociálna sféra
134Zrušiť centrálne určenú plošnú povinnú minimálnu mzdu160630,08
135Znížiť rozpočet ŠFRB, prípadne ŠFRB zrušiť-251530,06
136Spružniť zákonník práce-239410,05
137Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch224250,03
138Znižovať výšku rodičovského príspevku s rastúcim príjmom-124250,03
139Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
140Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch314150,02
141Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom1780,01
142Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti-3440,00
143Zmraziť sociálne dávky okrem podpory rodiny-5440,00
144Zrušiť nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv2330,00
Transparentnosť
145Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní11091150,14
146Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
147Zverejniť príjmy štátu za ťažbu nerastov460630,08
148Zverejňovať údaje o všetkých poberateľoch dotácií a dávok z verejných rozpočtov-137380,05
149Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
150Zvážiť právnu a finančnú podporu a motiváciu nahlasovateľov nekalých praktík024250,03
151Zaviesť sankcie za nezverejňovanie rozsudkov724250,03
152Zrušiť výnimku pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy321220,03
153Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu219200,02
154Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
155Lepšie merať a prehľadnejšie zverejňovať výsledky súdov114150,02
Privatizácia
156Sprivatizovať Eustream, a.s.-12983130,38
157Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení-21301370,16
158Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu po rozdelení na 2-3 časti: VŠZP-21091150,14
159Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Cargo Slovakia, a.s.086900,11
160Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovak Telekom, a.s.075790,10
161Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železnice Slovenskej republiky-168720,09
162Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železničná spoločnosť Slovensko-260630,08
163Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Transpetrol, a.s.060630,08
164Sprivatizovať teplárenské spoločnosti-160630,08
165Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Lesy SR, š.p.-256590,07
166Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SPP, a.s.056580,07
167Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SEPS, a.s.054570,07
168Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Letisko M. R. Štefánika149510,06
169Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu vodárenských spoločností-337390,05
170Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovenská pošta, a.s.-335360,04
171Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu distribútorov elektrickej energie129300,04
172Spustiť efektívnu privatizáciu: SHMÚ, RTVS, Kataster nehnuteľností, regionálne letiská024250,03
173Sprivatizovať služby zamestnanosti224250,03
174Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TIPOS, a.s.222230,03
175Sprivatizovať Kúpele Sliač114150,02
176Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TASR1440,00
177Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
178Sprivatizovať SADky0440,00
179Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: BIONT, a.s.1220,00
Eurofondy
180Znižovať dotácie z eurofondov do poľnohospodárstva a priemyslu v rámci EÚ-11131180,14
181Zaviesť možnosť nahradiť z eurofondov aj opakujúce sa výdavky verejných financií0991040,13
182Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR260630,08
183Nasmerovať väčšiu časť eurofondov do projektov s ľahšie merateľnými výstupmi215160,02
Dôchodky
184Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch522230,03
185Pri výpočte starobného dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia016170,02
186Pri výpočte výsluhového dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia-214150,02
187Zaviesť postupne univerzálny štátny dôchodkový systém-112130,02
188Zmraziť invalidné dôchodky-6440,00
189Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad nižšiu než dnešnú hranicu4220,00
Dotácie, stimuly
190Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23
191Obmedziť dotácie mimo uhoľného priemyslu, obnov. zdrojov energie a poľnohospodárstva-11161220,15
192Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: obnoviteľné zdroje energie11051100,13
193Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: uhoľný priemysel-394980,12
194Presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu-248500,06
195Podľa vzoru bytových domov zvážiť program zatepľovania verejných budov310100,01
Ostatné
196V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ s USA0991040,13
197V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ so službami160630,08
198Zrušiť jeden štátny sviatok-142440,05
199Prehodnotiť potrebu veľvyslanectiev, zastupiteľstiev a lektorátov 129300,04
200Znížiť rozpočet SIS na polovicu324250,03
201Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv221220,03
202Nahradiť neefektívne vlakové spoje efektívnejšími formami dopravy-117180,02
203Prenajímať alebo predávať pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže214150,02
204Presadzovať v rámci EÚ rozšírenie skupiny krajín prispievajúcich do ESM111110,01
205Porovnávať návratnosť investícií v železničnej a cestnej doprave-111110,01
206Zmeniť ústavu tak, aby nájdené nerasty boli čiastočne majetkom majiteľa pozemku0330,00
207Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore