Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Znížiť počet učiteľov ZŠ a SŠ o 5 %-447470,04
2Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných vysokých školách: 200 resp. 300 € podľa stupňa-324240,04
3Zrušiť 100 najmenších málotriednych škôl-1110,02
4Znížiť max. sociálne štipendiá pre VŠ študentov študujúcich bezplatne na životné minimum0990,02
5Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
Zdravotníctvo
6Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v rezorte zdravotníctva035350,06
7Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier-219190,03
Dane a financie
8Zvýšiť DPH na 22 percent-14404570,50
9Plošne zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností na dvojnásobok-32973070,41
10Zdaniť sociálne odvody-64324530,36
11Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 22 %-22392540,30
12Zvýšiť DPH na 21 percent02242330,26
13Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 22 %-2851710,22
14Zvýšiť spodnú hranicu dane z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 %-21871990,21
15Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 %-1781570,18
16Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 21 %-11321390,17
17Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 20 %-1711430,12
18Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín076790,08
19Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov-172720,05
20Zaviesť rovnú daň z príjmu pre fyzické aj právnické osoby na úrovni 21 %043460,04
21Zrušiť podporu stavebného sporenia0020,03
22Zaviesť odvod z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka110100,03
23Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z uhlia029290,03
24Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň zo zemného plynu-117180,02
25Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov510110,02
26Zrušiť bonifikáciu hypotekárnych úverov-1360,02
27Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
28Zrušiť výnimky v pravidlách pre spotrebnú daň z elektriny0990,01
29Zlúčiť 100 najmenších obcí so susediacimi0110,01
Verejná správa
30Zmraziť platy vo verejnej správe okrem učiteľov-258430,09
31Spoplatniť používanie ciest 1. triedy-550510,03
Sociálna sféra
32Znížiť daňový bonus a prídavky na dieťa podľa výšky príjmu-191950,12
33Zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus pre rodičov VŠ študentov-256560,07
34Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa033350,06
35Zmraziť valorizujúce sa sociálne dávky na podporu rodiny-22140,03
36Upraviť výšku soc. dávok podľa (ne)súhlasu poberateľa so zverejnením jeho údajov-3660,01
37Nahradiť príspevky pri narodení dieťaťa zvýšeným daňovým bonusom na dieťa1550,01
38Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
39Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 1/3 min. mzdy6-79-81 
40Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 2/3 min. mzdy8-216-221 
41Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške minimálnej mzdy10-749-765 
42Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,2-násobku minimálnej mzdy--124-115 
43Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,3-násobku minimálnej mzdy--141-131 
44Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,5-násobku minimálnej mzdy--175-162 
Dôchodky
45Predlžovať dôchodkový vek dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon-6001,48
46Pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty zohľadniť aj vplyv demografie-1000,75
47Predlžovať dôchodkový vek do roku 2023 dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon -5000,34
48Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z I. a II. piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti-32682810,25
49Zmraziť starobné dôchodky-5561100,22
50Zrušiť vyplácanie vianočného príspevku-365650,07
51Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014-4000,06
52Obmedziť vyplácanie vianočných príspevkov dôchodcom len na osoby ohrozené chudobou-231310,04
53Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku-127250,03
54Zrušiť (neobnoviť) daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového poistenia-29100,03
55Zmraziť výsluhové dôchodky0110,00
Dotácie, stimuly
56Obmedziť resp. úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov súkromným firmám43110,03
Ostatné
57Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
58Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3-11261260,11
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
59Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti-129300,04
60Nákladový charakter normatívov v školách meniť na efektívnostný-124250,03
61Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti stredných a vysokých škôl019200,02
62Zaviesť školné na dennom štúdiu na verejných VŠ a možnosť odloženia jeho splácania-218190,02
63Znížiť bonus za prácu v dôchodkovom veku zo 6 % na 3 % ročne014150,02
64Eurofondy presmerovať do odmien učiteľom214150,02
65Postupne znižovať rozdiely v normatívnom financovaní ZŠ010100,01
66Povoliť verejným vysokým školám zaviesť školné na dennom štúdiu pre najslabších maturantov-2440,00
67Predĺžiť povinnú školskú dochádzku na SOŠ tým, ktorí si nevedia nájsť prácu1-1-1-0,00
68Zvýšiť platy mladým učiteľom v regionálnom školstve 4-2-2-0,00
Zdravotníctvo
69Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
70Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovaného zdravotníctva-894980,12
71Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov256590,07
72Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť-154570,07
73Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie054560,07
74Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
75Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti-244470,06
76Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase137390,05
77Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach124250,03
78Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich319200,02
79Zverejňovať efektívnosť liekov a dopady kategorizácie na rozpočet-115160,02
80Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva314150,02
81Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.014150,02
82Zverejniť dôvody, ak minister zdrav. zmení rozhodnutie kategorizačnej komisie212130,02
Dane a financie
83V dobrých časoch (napr. rast nad 3%) znižovať verejný dlh, zakázať deficit-11621700,20
84Obmedzovať úniky na DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov11591670,20
85Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou11281340,16
86Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH21131180,14
87Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v prvom pilieri dôchodkového poistenia0991040,13
88Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
89Uprednostňovať environmentálne dane pred dotáciami obnoviteľných zdrojov energií-271750,09
90Zaradiť výnosy z majetkových daní do daňového mixu044470,06
91Prehodnotiť existenciu fondov-142440,05
92Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH342440,05
93Optimalizovať zdanenie alkoholu z hľadiska zdravia a konsolidácie142440,05
94Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni136380,04
95Preniesť analýzy rozpočtových dopadov na NBS alebo RRZ236380,04
96PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti136380,04
97Posilniť analytické kapacity ministerstva financií so zameraním na ostatné rezorty128290,03
98Urýchliť použitie aukcií na predaj všetkých emisných povoleniek124250,03
99Zverejniť 10 % osôb a firiem s najnižším podielom odvedenej DPH na obrate324250,03
100Určiť sankčné percento za nesprávne zaradenie položky do nákladov224250,03
101Zverejňovať spodnú desatinu platcov dane z príjmu, vrátane jej výšky122230,03
102Zvyšovať tlak EÚ na to, aby banky poskytovali relevantné údaje daňovým úradom222230,03
103Zaviesť daňový mix v podielových daniach v prospech motivácie obcí na lepšom výbere-121220,03
104Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou416160,02
105Zdaniť vklady našich subjektov vo vybraných krajinách015160,02
106Zrušiť gastrolístky-415160,02
107Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu015150,02
108Konsolidovať prioritne znižovaním daní z príjmu a zvyšovaním nepriamych daní014150,02
109Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad-314150,02
110Daňovú asignáciu nad určitú hranicu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb014150,02
111Chrániť vklady v bankách v EÚ na menej než 100 %-112130,01
112Pripraviť cestovnú mapu konsolidačných opatrení na 10 rokov111110,01
113Zverejňovať údaje o príjmoch a zaplatených daniach a odvodoch anonymných platcov210100,01
114Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
115Zintenzívniť osvetu o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií1770,01
116Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení pre negatívny scenár0770,01
117Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
118Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
119Motivovať verejnoprávne médiá k reportážam o využívaní verejných financií0330,00
120Vytvoriť možnosť poskytnúť peniaze namiesto gastrolístkov1330,00
121Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu vrátane procesu oddlženia2220,00
122Nahradiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad plošným znížením dane-1220,00
123Preskúmať možnosti Reverse Charge System DPH0220,00
124Nahradiť bločky na jedlo do hodnoty 4 eurá denne paušálom do 4 eur2110,00
Verejná správa
125Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
126Presadzovať, aby Eurostat rátal do verejného dlhu aj skryté dlhy181850,10
127Reštrukturalizovať regulačné úrady, NBS, rezortné organizácie036380,04
128Liberalizácia cien osobnej dopravy na železniciach-524250,03
129Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov218190,02
130Predĺžiť pracovnú dobu zamestnancov verejnej správy a znížiť ich počet017180,02
131Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
132Ďalšia deregulácia regulovaných povolaní, komôr-1990,01
133Zabezpečiť rozhodovanie akcionárov o odmenách manažérov v štátnych podnikoch3780,01
134Spätne vyhodnotiť pomoc podnikom pri tvorbe a záchrane pracovných miest-1660,01
135Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich úlohami-1440,00
136Časovo limitovať platnosť nových regulácií0440,00
137Nahradiť kolky platobnými kartami, hotovosťou3440,00
138Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe2330,00
139Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
140Doplniť formuláre o informáciu, koľko času trvá ich vyplnenie2220,00
Sociálna sféra
141Zrušiť centrálne určenú plošnú povinnú minimálnu mzdu160630,08
142Znížiť rozpočet ŠFRB, prípadne ŠFRB zrušiť-251530,06
143Spružniť zákonník práce-239410,05
144Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch224250,03
145Znižovať výšku rodičovského príspevku s rastúcim príjmom-124250,03
146Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
147Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch314150,02
148Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom1780,01
149Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti-3440,00
150Zmraziť sociálne dávky okrem podpory rodiny-5440,00
151Zrušiť nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv2330,00
Transparentnosť
152Znížiť objem nákupov vo verejnom obstarávaní11091150,14
153Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
154Zverejniť príjmy štátu za ťažbu nerastov460630,08
155Zverejňovať údaje o všetkých poberateľoch dotácií a dávok z verejných rozpočtov-137380,05
156Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
157Zvážiť právnu a finančnú podporu a motiváciu nahlasovateľov nekalých praktík024250,03
158Zaviesť sankcie za nezverejňovanie rozsudkov724250,03
159Zrušiť výnimku pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy321220,03
160Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu219200,02
161Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
162Lepšie merať a prehľadnejšie zverejňovať výsledky súdov114150,02
Privatizácia
163Sprivatizovať Eustream, a.s.-12983130,38
164Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení-21301370,16
165Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu po rozdelení na 2-3 časti: VŠZP-21091150,14
166Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Cargo Slovakia, a.s.086900,11
167Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovak Telekom, a.s.075790,10
168Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železnice Slovenskej republiky-168720,09
169Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železničná spoločnosť Slovensko-260630,08
170Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Transpetrol, a.s.060630,08
171Sprivatizovať teplárenské spoločnosti-160630,08
172Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Lesy SR, š.p.-256590,07
173Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SPP, a.s.056580,07
174Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SEPS, a.s.054570,07
175Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Letisko M. R. Štefánika149510,06
176Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu vodárenských spoločností-337390,05
177Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovenská pošta, a.s.-335360,04
178Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu distribútorov elektrickej energie129300,04
179Spustiť efektívnu privatizáciu: SHMÚ, RTVS, Kataster nehnuteľností, regionálne letiská024250,03
180Sprivatizovať služby zamestnanosti224250,03
181Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TIPOS, a.s.222230,03
182Sprivatizovať Kúpele Sliač114150,02
183Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TASR1440,00
184Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
185Sprivatizovať SADky0440,00
186Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: BIONT, a.s.1220,00
Eurofondy
187Znižovať dotácie z eurofondov do poľnohospodárstva a priemyslu v rámci EÚ-11131180,14
188Zaviesť možnosť nahradiť z eurofondov aj opakujúce sa výdavky verejných financií0991040,13
189Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR260630,08
190Nasmerovať väčšiu časť eurofondov do projektov s ľahšie merateľnými výstupmi215160,02
Dôchodky
191Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch522230,03
192Pri výpočte starobného dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia016170,02
193Pri výpočte výsluhového dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia-214150,02
194Zaviesť postupne univerzálny štátny dôchodkový systém-112130,02
195Zmraziť invalidné dôchodky-6440,00
196Zdobrovoľniť odvody do druhého dôchodkového piliera nad nižšiu než dnešnú hranicu4220,00
Dotácie, stimuly
197Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23
198Obmedziť dotácie mimo uhoľného priemyslu, obnov. zdrojov energie a poľnohospodárstva-11161220,15
199Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: obnoviteľné zdroje energie11051100,13
200Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: uhoľný priemysel-394980,12
201Presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu-248500,06
202Podľa vzoru bytových domov zvážiť program zatepľovania verejných budov310100,01
Ostatné
203V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ s USA0991040,13
204V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ so službami160630,08
205Zrušiť jeden štátny sviatok-142440,05
206Prehodnotiť potrebu veľvyslanectiev, zastupiteľstiev a lektorátov 129300,04
207Znížiť rozpočet SIS na polovicu324250,03
208Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv221220,03
209Nahradiť neefektívne vlakové spoje efektívnejšími formami dopravy-117180,02
210Prenajímať alebo predávať pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže214150,02
211Presadzovať v rámci EÚ rozšírenie skupiny krajín prispievajúcich do ESM111110,01
212Porovnávať návratnosť investícií v železničnej a cestnej doprave-111110,01
213Zmeniť ústavu tak, aby nájdené nerasty boli čiastočne majetkom majiteľa pozemku0330,00
214Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore