O projekte

Verejný dlh rastie vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Znamená to spomalenie hospodárskeho rastu, niekedy recesiu, rastúcu nezamestnanosť a následné riziká pre demokraciu. Hoci názory odborníkov na riešenia a na ich rýchlosť sa rôznia, na jednom z nich sa zhodujú všetci: na potrebe konsolidačných opatrení. Teda krokov, ktoré povedú ku znižovaniu deficitov verejných financií dostatočnému na to, aby bolo možné znížiť verejné dlhy na dlhodobo udržateľnú úroveň. Podľa záverov misie Medzinárodného menového fondu z júna 2013 musí Slovensko ešte dlho prijímať významné kroky zamerané na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Verejný dlh vyspelého sveta (G7, v % HDP)
Zdroj: IMF (ide o aritmetický priemer za štáty: Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, USA)

Namiesto toho, aby krajiny využívali obdobia vysokých hospodárskych rastov na znižovanie dlhov, postupujú skôr opačne a dlhy zvyšujú. Vysoké dlhy potom dusia ich ekonomiky, vedú k rastu miery nezamestnanosti, k posilňovaniu pravicovo aj ľavicovo populistických síl. Riziká pre demokraciu vyplývajúce z hospodárskych a sociálnych problémov popisuje nielen kľúčová literatúra1, ale sú viditeľné aj pri sledovaní aktuálnych udalostí u nás či v zahraničí.

Cieľom tohto projektu je návrh série 100-200 opatrení, ktoré vytvoria predpoklady na pokles verejného dlhu na dlhodobo udržateľnú úroveň na centrálnej ako aj na lokálnej úrovni. Slovensko by tak malo disponovať nevyhnutným predpokladom pre udržanie nižšieho dlhu, vyššieho rastu, nižšej nezamestnanosti a menšej miery extrémizmu. Opatrenia vychádzajú zo skúseností INEKO, partnerských organizácií, zo štúdia literatúry, konsolidácie verejných financií v zahraničí, z monitoringu verejnej diskusie doma aj v zahraničí.

Myslíme si, že ide o projekt, ktorý vzhľadom na racionálne záujmy v politike, môže byť najlepšie realizovaný práve mimovládnou organizáciou. Tá nemusí brať pri navrhovaní jednotlivých opatrení ohľad na výsledky najbližšieho prieskumu verejnej mienky o popularite politických strán a súčasne časový horizont jej projektov môže presahovať hranice volebného obdobia. Mimovládna organizácia tiež môže komunikovať verejnosti informácie, ktoré nemusia byť vždy populárne a zabezpečiť tak, aby verejnosť pri svojich rozhodnutiach mala k dispozícii čo najviac objektívnych informácií. Ich nedostatok totiž býva najčastejším dôvodom, pre ktorý sa môže verejnosť „mýliť“.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Projekt je finančne podporovaný Think Tank Fund - Open Society Foundations.


1 napríklad The Moral Consequences of Economic Growth, Benjamin Friedman, Alfred A. Knopf, New York 2005