Predlžovať vek odchodu do dôchodku rýchlejšie než predpokladá zákon: z päťdesiatich dní ročne na sto

Dopad na konsolidáciu

2015:
-
2016:
-
dlhodobo:
1,48 % HDP
 
Poznámka: Súčasná legislatíva (zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení) predpokladá od roku 2017 zvyšovanie dôchodkového veku o medziročný rozdiel 5 ročného kĺzavého priemeru vývoja strednej dĺžky života meranej na úrovni dôchodkového veku. Na základe posledných demografických projekcií Eurostatu (EUROPOP2010), bude rast dôchodkového veku zodpovedať tempu približne 50 dní ročne (priemer na celom horizonte do roku 2060 je 47 dní). Pri simulácii uvedeného scenára sa preto uvažovalo s dvojnásobným rastom dôchodkového veku v porovnaní s platnou legislatívou, a teda s nárastom o dvojnásobok medziročného rozdielu 5 ročného kĺzavého priemeru vývoja strednej dĺžky života meranej na úrovni dôchodkového veku. V nadväznosti na rýchlejší rast dôchodkového veku sa zvyšuje participácia ľudí v staršom veku, čo pozitívne ovplyvňuje zamestnanosť, HDP aj príjmy SP (v nominálnom vyjadrení). Podiel príjmov SP na HDP však zostáva konštantný. Celkové výdavky SP na HDP výraznejšie poklesnú aj napriek predĺženiu priemernej doby kariéry (predpokladali sme, že 50% nárastu dôchodkového veku sa prejaví v predĺžení priemernej doby kariéry), mierne zvyšuje miery náhrady (viac odpracovaných rokov = vyšší priznaný dôchodok). Dôvodom je najmä skrátenie doby poberania dôchodku (a teda aj menší počet dôchodcov). Naviazanie vývoja dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života významným spôsobom pozitívne ovplyvňuje udržateľnosť dôchodkového systému prostredníctvom zníženia výdavkov. Z pohľadu sociálnej udržateľnosti systému pri naviazaní dôchodkového veku na strednú dĺžku života bude v budúcnosti potrebné priebežne analyzovať či dodatočné roky života prežijú ľudia v priemere v dobrom zdraví alebo nie.
Zdroj prepočtov: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Opis opatrenia

V súčasnosti sa ráta s predlžovaním veku odchodu do dôchodku o približne 50 dní ročne. Navrhujeme túto dobu predĺžiť približne na dvojnásobok.

Argumenty pre

  • Zmeny v dôchodkovom systéme, ani ďalšie konsolidačné zmeny zatiaľ nepostačujú na to, aby Slovensko malo verejné financie v udržateľnom stave. Spolu so zdravotníctvom je dôchodkové zabezpečenie najväčším rizikovým faktorom. Rýchlejšie predlžovanie veku odchodu do dôchodku iste nie je populárne, ale aj z hľadiska sociálneho by vari malo dostať prednosť pred ešte tvrdšími opatreniami, ktorým museli čeliť dôchodcovia napríklad v Grécku alebo v Portugalsku vzhľadom na to, že tamojšia spoločnosť neakceptovala zavčasu umiernenejšie opatrenia.

Argumenty proti

  • Ľudia u nás nie sú najmä zdravotne pripravení zvládnuť také rýchle predlžovanie veku odchodu do dôchodku. Navyše, konsolidačný efekt z predlženia veku odchodu do dôchodku bude nižší, keďže oveľa viac ľudí sa v dôsledku tohto opatrenia dostane na invalidný dôchodok.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-5,6

Adresát

Sektory