Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Súčasná metodika rátania a porovnávania dlhov samospráv im umožňuje konsolidáciu jednorazovými opatreniami a ukrývanie dlhov mimo rozpočet. Napríklad aj environmentálnych dlhov. Ich odhaľovanie si vyžaduje skvalitnenie databázy údajov týkajúcich sa financií samospráv, osobitne ich záväzkov a záväzkov nimi vlastnených subjektov a zverejnenie týchto informácií strojovo spracovateľným a verejnosti zrozumiteľným spôsobom. PPP (http://blog.etrend.sk/inekomenty/2010/01/27/ppp-zvysuju-verejny-dlh-nad-50-hdp/), nemocnice (http://ekonomika.sme.sk/c/6818152/nemocnice-sa-zadlzuju-rychlejsie.html), železnice (http://www.ta3.com/clanok/5155/nemocnice-a-zeleznice-dlzia-viac-ako-sa-predpokladalo.html), Cargo (http://ekonomika.sme.sk/c/6693937/kto-to-krical-nechajme-si-cargo-s-vlacikmi-je-zabava.html), dlhodobé záväzky samospráv, škola v Skalici (http://tison.blog.sme.sk/c/318747/Skalica-sa-prepada-do-dlhov-primator-predava-zakladnu-skolu.html), obec Mútne (http://obce.sme.sk/profil.php?obec=1580), zmenšenie druhého piliera, náklady na likvidáciu jadrového odpadu).

Argumenty pre

  • Skryté deficity predstavujú prenášanie dlhu do budúcnosti a pravdepodobne aj jeho zvýšenie. Ak nenastane výrazné zrýchlenie hospodárskeho rastu na (vratkom) predpoklade, ktorého je logika verejného zadlžovania postavená. Odhaľovanie skrytých deficitov je preto v záujme nielen medzinárodného spoločenstva, ale aj občanov jednotlivých členských štátov.

Argumenty proti

  • Je veľmi ťažké posúdiť čo je falošnou konsolidáciou a čo nie. Mohli by sa tak obmedziť opatrenia, ktoré sú dôležité pre hospodársky rast, krátkodobo by nekompromisná konsolidácia mohla mať negatívne sociálne dopady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,2

Adresát

Sektory