Predĺžiť povinnú školskú dochádzku (na stredných odborných školách) tým, ktorí si nevedia nájsť prácu. Cieľom je získanie pracovných návykov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
-0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Tým, ktorí si nevedia po ukončení základnej školy nájsť prácu predĺžiť povinnú školskú dochádzku prioritne na stredných odborný školách na.

Argumenty pre

  • Takíto žiaci získajú šancu vytvoriť si pracovné návyky. Náklady na ďalší rok vzdelávania by pri vhodnom riešení mohli mať pre verejné financie konsolidačný efekt, ak zoberieme do úvahy, že z dlhodobo nezamestnaného čistého príjemcu je možné vychovať dlhodobo zamestnaného čistého prispievateľa do verejných rozpočtov.

Argumenty proti

  • Projekt by mal nenulové náklady v rezorte školstva, tie nemusia byť plne kompenzované znížením nákladov v kapitole práce a sociálnych vecí a to ani z dlhodobého hľadiska. Pravdepodobnosť, že jeden rok povinnej školskej dochádzky bude rozhodujúca z hľadiska schopnosti a ochoty mladých ľudí zamestnať sa, nie je vysoká.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,3

Adresáti

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • anonymný komentár:Neviem si predstaviť realizáciu. Tí, ktorí by boli určité obdobie po skončení normálnej školskej dochádzky nezamestnaní, by sa vrátili do tých istých škôl? Do akých tried a s akým obsahom vyučovania?