Zmeniť rozdelenie platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv tak, aby boli samospráve kompenzované náklady spojené s dobývaním nerastov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvýšiť podiel platieb za dobývaný nerast v prospech samospráv (zvážiť uplatnenie tohto opatrenia len pre novodobývané nerasty).

Argumenty pre

  • Pri dnešnom rozdelení platieb sú samosprávy diskriminované, nedostávajú prostriedky ani na náklady spojené s ťažbou, nieto ešte na rozvoj samosprávy, ktorý by pri intenzívnej ťažby bol logicky. Sú tak motivované postaviť sa proti ťažbe a to aj v prípade, že by ťažba mohla zvýšiť zamestnanosť v obci. Stanovisko ZMOS z 2011: "12. Návrh mimo témy dane z nehnuteľností týkajúci sa úhrady za vydobyté nerasty, o ktorej pojednáva nariadenie vlády z 23. 01. 2002. Banské mestá a obce zaťažené či už priamo, alebo sekundárne banskou činnosťou majú z tejto činnosti len minimálny príjem vo forme úhrady za dobývací priestor. Firmy ťažiace nerasty odvádzajú úhrady za vydobyté suroviny do štátneho rozpočtu a tieto úhrady sú neporovnateľne vyššie s tými, ktoré získavajú obce za dobývací priestor. Podľa názoru ZMOS je dopad negatívnych vplyvov banskej činnosti na kvalitu života v takýchto lokalitách priamo úmerný množstvu vydobytej suroviny a preto by aspoň nejaký podiel z tohto poplatku mal byť poukázaný do rozpočtu týchto samospráv". Pozri tiež: http://sabinov.korzar.sme.sk/c/6857796/firma-tazi-strk-hoci-majitelia-pozemkov-nesuhlasia.html

Argumenty proti

  • V prípade zlého nastavenia parametrov by mohli byť obce motivované na ťažby nerastov aj na úkor životného prostredia či iných podmienok kvalitného života niektorých občanov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,6

Adresáti

Sektor