Zaradiť výnosy z majetkových daní do daňového mixu v podielových daniach, aby štát bol zainteresovaný na lepšom výbere majetkových daní. Majoritná časť majetkových daní (90-95%) ostane v obci podľa sídla daňovníka.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

Presun časti kompetencie výberu časti majetkových daní na štát, časť ponechať samosprávam. Znížiť príjmy obciam z priamych podielových daní, s cieľom motivovať ich, aby zvyšovali dane z nehnuteľností. Aj dane z majetku by sa tak stali podielovými, ibaže rozhodujúci podiel by ostal na obciach. Alternatívne aj bez koordinovaného postupu odštiepiť časť daní priamo do obcí kde sa vytvárajú.

Argumenty pre

  • Samosprávy v porovnaní s centrálnymi úradmi lepšie poznajú daňových poplatníkov a spôsoby ich uniku pred daňami. Je preto dôležité, aby boli priamo samosprávy motivovane vyberať časť daní. Centrálne orgány dokáže lepšie nastaviť daňový systém tak, aby sa optimalizovala výška daní a minimalizovala diskriminácia: "Tax administration can employ division of tasks among central and subnational government, with lower units choosing tax base and rate and conducting certain function in administration while the central government “co-administers” other functions..." (http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTTPA%2FResources%2FMikesell.doc&ei=NGjBUcnpGcHftAbhz4HYAw&usg=AFQjCNHqtiejABPAzFOJsjLVY1BNh6mk8w&sig2=M1t52uIjREGZyQxtbnCSJQ&bvm=bv.47883778,d.Yms). Nezvyšovanie majetkových daní na úroveň bežnú napríklad v krajinách OECD z dôvodu, že na Slovensku je nízky podiel majetku na HDP by logicky malo viesť aj k znižovaniu napríklad aj daní z príjmu a odvodov, keďže aj mzdy sú na Slovensku v porovnaní s vyspelým zahraničím z hľadiska podielu na HDP výrazne nižšie.

Argumenty proti

  • Zvýšenie majetkových daní na úroveň, ktorú má z hľadiska podielu na HDP vo vyspelom zahraničí nie je správne, pretože podiel majetku voči HDP je na Slovensku relatívne malý. Koordinovaný postup pri výbere majetkových daní bude drahší, byrokratický a bude doplácať na nevyjasnené kompetencie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,0

Adresát

Sektor