Zaviesť daňový mix v podielových daniach tak, aby obce boli zainteresované na lepšom výbere jednotlivých daní. Minoritná časť daní (5-10%) ostane v obci podľa sídla daňovníka

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Časť podielových daní by patrila obciam v závislosti od toho, akú časť z nich by pomohli priamo vybrať. Teda došlo by k súčinnosti aj napríklad pri výbere dane z príjmu. Alternatívne mierne zvýšiť podiel daní smerovaných do samospráv aj podľa výšky odvedených daní ich rezidentov. Napríklad: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTTPA%2FResources%2FMikesell.doc&ei=pFvBUfqEOIOxtAa9i4GYCg&usg=AFQjCNHqtiejABPAzFOJsjLVY1BNh6mk8w&sig2=NDLNRR_tpVaEBWb1Vx7l5Q&bvm=bv.47883778,d.Yms.

Argumenty pre

  • Štát dokáže vytvárať systémovo predpoklady pre výber daní lepšie než samospráva, tá má však v mnohých prípadoch oveľa lepšie informácie o daňovníkoch než centrum. Výber daní v spolupráci s viacerými časťami verejnej správy nie je vo svete ojedinelý. Samosprávy by boli lepšie zainteresované nielen na lepšom výbere daní, ale aj na tvorbe podnikateľského prostredia tak, aby výber daní na ich území rástol.

Argumenty proti

  • Takýto kombinovaný výber je administratívne náročný a môže nakrátko destabilizovať financovanie samosprávnych funkcií a to v prípade neobozretného nastavenia parametrov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektor