Znížiť daňový bonus a prídavok na dieťa: lineárne znižovanie do 100%, od príjmu vo výške 2,5 násobku životného minima (ŽM) na člena rodiny do 5 násobku ŽM na člena rodiny, pri použití OECD škál

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,11 % HDP
91,2 mil. €
2016:
0,11 % HDP
94,7 mil. €
Poznámka: Prídavok na dieťa (PND) sa vypláca na každé nezaopatrené dieťa, nárok na daňový bonus (DB) na každé vyživované dieťa má len daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľný príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. PND a DB by sa začal lineárne znižovať pri ekvivalizovanom príjme vo výške 495,23 €/mesiac, pri ekvivalizovanom príjme nad 990,45 €/mesiac by nárok na PND a DB zanikol (použité modifikované škály OECD). Pre výpočet podielu tých, čo stratia nárok, je použitá databáza SILC 2011. Úspora je prepočítaná na vlastný výpočet rozpočtu na PND a DB pre roky 2014 a 2015. Predpoklady: počet detí - MPSVR pre PND; počet detí - IFP pre DB; valorizácia PND a DB pre roky 2014 a 2015 - nízkopríjmová inflácia (prognóza IFP - jún 2013).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,12 % HDP
 

Opis opatrenia

Daňový bonus sa bude znižovať s výškou príjmu rodiny postupne tak, aby pre vysokom príjme na člena rodiny (necelých 1000 eur na dospelého člena rodiny) dosiahol nulovú úroveň. Prídavok na dieťa (PND) sa vypláca na každé nezaopatrené dieťa, nárok na daňový bonus (DB) na každé vyživované dieťa má len daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľný príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. PND a DB by sa začal lineárne znižovať pri ekvivalizovanom príjme vo výške 495,23 €/mesiac, pri ekvivalizovanom príjme nad 990,45 €/mesiac by nárok na PND a DB zanikol (použité modifikované škály OECD). Pre výpočet podielu tých, čo stratia nárok, je použitá databáza SILC. Predpoklady: počet detí - MPSVR pre PND; počet detí - IFP pre DB; valorizácia PND pre rok 2016 a DB pre roky 2015 a 2016 - nízkopríjmová inflácia (prognóza IFP - jún 2014).

Argumenty pre

  • Vysokopríjmové rodiny nie sú motivované mať deti finančne, zníženie bonusu ich pravdepodobne ani od detí neodradí. V prípade, že by toto opatrenie pôsobilo príliš demotivačne smerom k práci, bolo by lepšie znížiť progresivitu, ktorá z opatrenia vyplýva priamo jej znížením v daňových sadzbách.

Argumenty proti

  • Pri zlom nastavení parametrov by opatrenie mohlo spôsobiť príliš veľkú progresivitu zdanenia a mohlo by aj odrádzať príslušníkov strednej vrstvy mať deti. Testovanie príjmu by vyžadovalo dodatočné administratívne náklady zo strany inštitúcie a občanov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektory