Znížiť najvyššie sociálne štipendiá pre vysokoškolských študentov študujúcich bezplatne na úroveň životného minima

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
8,8 mil. €
2016:
0,01 % HDP
8,8 mil. €
Poznámka: Počet študentov pre školské roky 2014/2015 a 2015/2016 je indexovaný rastom ich počtu medzi školskými rokmi 2011/2012 a 2012/2013. Vzhľadom na nekompletné dáta sme celkový počet študentov poberajúcich SŠ namodelovali podľa pomeru počtu študentov na vysokých školách zahrnutých v datasete o SŠ a na vysokých školách, ktoré v datasete zahrnuté nie sú. Úsporu sme vypočítali ako ušetrené prostriedky, ak by sa namiesto každej sumy vyššej ako životné minimum nezaopatreného dieťaťa vyplatila suma rovná tomuto životnému minimu.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Maximálna mesačná výška sociálneho štipendia bola v akademickom roku 2011/2012 265 €. Verejné vysoké školy v roku 2011 vyplatili sociálne štipendiá v objeme 24 789 319 €. K 31. decembru 2011 poberalo sociálne štipendiá 16 828 študentov. Navrhujeme znížiť aspoň jeho hornú hranicu. http://www.minedu.sk/data/att/4758.pdf. Hrubý odhad na základe dát z roku 2012. Ako životné minimum sa uvažuje životné minimum pre nezaopatrené dieťa.

Argumenty pre

  • Súčasná výška sociálnych štipendií vysokoškolských študentov súvisí s návrhom na spoplatnenie vysokoškolského štúdia, ktoré sa nakoniec nerealizovalo. Podľa zainteresovaných nie systém vyplácania štipendií a posudzovania nárokov na ne efektívny. Za lepšie riešenie považujeme považovať za základ finančnej pomoci sociálne slabším študentom zvýhodnené pôžičky, ktoré by boli sociálnymi štipendiami iba doplňované.

Argumenty proti

  • Zníženie sociálnych štipendií by mohlo odradiť od štúdia dobrých ale sociálne slabších študentov. Ich štúdium by pritom mohlo byť pre nich aj pre celú spoločnosť výhodné.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,0

Adresát

Sektory