Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z prvého a druhého piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,34 % HDP
267,7 mil. €
2016:
0,34 % HDP
280,9 mil. €
Poznámka: Časť konsolidácie sa prejaví aj na hospodárení územnej samosprávy. Abstrahovali sme od súbehu so SZČO, kvôli rozdielnemu vymeriavaciemu základu.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,25 % HDP
 

Opis opatrenia

Alternatívne zvážiť vyradenie príjmov z druhého piliera z tohto opatrenia. Zhruba dvojnásobná úroveň nezdaniteľnej časti základu dane by mala zabezpečiť, že sa opatrenie nedotkne dôchodcov s priemerným starobným dôchodkom. Prevažná časť konsolidácie sa prejaví na hospodárení územnej samosprávy (podľa NRVS 2015 -2017 podiel obcí na DPFO predstavuje 68,5% a VÚC 29,2%). Abstrahovali sme od súbehu so SZČO, kvôli rozdielnemu vymeriavaciemu základu.

Argumenty pre

  • V OECD existujú iba tri krajiny s úplne nezdanenými príjmami z dôchodkov. V priemere príjem zo zdanenie verejných dôchodkov predstavuje jedno percento HDP vo vyspelých krajinách, 0,2 percenta HDP v "emerging market economies" IMF, October 2012, Fiscal Monitor: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/pdf/fm1202.pdf. Verejné financie by teda týmto krokom mohli výrazne zvýšiť svoju dlhodobú udržateľnosť. Opatrenie vychádza z predpokladu, že jedným z kľúčových dôvodov, pre ktoré bol inštitút verejných dôchodkov zavedený do praxe bol problém starostlivosti spoločnosti o ľudí, ktorí v dôsledku vysokého veku nemohli ďalej pracovať. Ak jednotlivec dokáže pracovať a zarábať relatívne veľa, je namieste zvážiť možnosť zdanenie súbehu jeho príjmov, teda aj dôchodku. Ak bude príjem z verejného dôchodku principiálne nezdanený a ostatné príjmy, ktorými si človek v aktívnom veku pripravoval zlepšenie životnej úrovne (cenné papiere, úspory) zdanené budú, bude tak jeden systém prípravy na dôchodok zvýhodnený oproti iným.

Argumenty proti

  • Ľudia, ktorí celý život platili odvody na sociálne poistenie v maximálnej výške a získali tak nárok na relatívne vysoký dôchodok by boli diskriminovaní, ich dôchodok by sa čiastočne zdanil.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,9

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Michal Mušák:Nekomplikujme dôchodcom prístup k trhu práce. Výška dôchodku by sa mala odvíjať primárne od toho, koľko sa odviedlo na odvodoch a nevidím dôvod, prečo by mala závisieť od toho, či človek ešte pracuje alebo nie. Keby si človek sporil na dôchodok v súkromnej sfére, tiež sa ho nepýtajú na konci, či má ešte iné príjmy.