Spoplatniť používanie ciest 1. triedy pomocou mýtneho systému, resp. rozšíriť cestnú daň na všetky autá

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,06 % HDP
49,6 mil. €
2016:
0,06 % HDP
51,3 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Spoplatniť používanie ciest 1. triedy podľa vzoru Nemecka. Pomocou mýtneho systému. Resp. rozšíriť cestnú daň na všetky autá. Celkový výber by bol 50 percent výberu z diaľničných známok. Nemecko pripravuje spoplatnenie používania všetkých ciest, ak návrh prejde do praxe, navrhujeme jeho zavedenie aj u nás. Návrh cirkulačnej dane pre obyvateľov, daň sa vzťahuje len na osobné vozidlá. Nastavenie sadzieb dane identické s analýzou IFP: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8274

Argumenty pre

  • Opatrenie umožní minimalizáciu nežiaduceho presunu dopravy zo spoplatnených diaľnic na nespoplatnené cesty. Taktiež sa zabezpečí, že na budovanie ciest prispejú aj cudzinci, ktorí na rozdiel od domácich platiteľov daní, dnes neprispievajú. Súčasne sa znižujú náklady na internalizáciu externalít, na to, aby spoločnosť dokázala zmerať individuálne využitie ciest, čo bolo v minulosti veľmi drahé, resp. nemožné.

Argumenty proti

  • Opatrenie by viedlo k obmedzeniu cestovného ruchu, je anti integračné, malo by negatívne sociálne a ekonomické dopady vyplývajúce zo suboptimálneho využívania cestnej siete.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-4,6

Adresát

Sektor