Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zákon č. 593 o správe daní (daňový poriadok: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/563-2009-z-z.p-33356.pdf) stanovuje v paragrafe 52 hranice výšky dlhu, pri ktorých sa vytvárajú a zverejňujú zoznamy daňových dlžníkov, resp. subjektov, ktorým bola povolená úľava či odpustenie. Odporúčame znížiť tieto hranice na nulu (prípadne 10 EUR ako je to u poistného plateného zdravotným poisťovniam: http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html, resp. podobne ako je to u Sociálnej poisťovne: http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s) a nahradiť ich minimálnou časovou lehotou trvania dlhu. Vo všetkých prípadoch, teda ako u daňových dlžníkov, tak aj u dlžníkov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne navrhujeme zverejňovať aj ich rebríčky nielen zoznamy.

Argumenty pre

  • Rovnako, ako vo všetkých podobných návrhoch, prínosom by bol najmä morálny tlak verejnosti na znižovanie objemu dlhov.

Argumenty proti

  • Negatívom opatrenia by mohli byť náklady na zverejnenie a aktualizácie dát, krátkodobo možné negatívne dopady na sociálny kapitál, dôveru medzi ľuďmi.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,4

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:V reáli to zatiaľ (resp. za súčasnej politickej situácie) považujem za nevykonateľné/nerealizovateľné, hoci určite sa o to treba usilovať.
  • Dušan Zachar:Existuje tu riziko, že daňový či odvodový "dlh" vznikol neporiadkom v evidencii úradov či poisťovní, aj keď si občan riadne platí všetky dane a odvody načas a v správnej výške. V takom prípade by bol občan neprávom pranierovaný a mohlo by mu to poškodiť jeho kredibilitu.