Zdaniť sociálne odvody

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,54 % HDP
432,3 mil. €
2016:
0,54 % HDP
453,4 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,36 % HDP
 

Opis opatrenia

Slovensko je jednou z mála vyspelých krajín, v ktorých nie sú zdanené ani odvody na starobné zabezpečenie, ani samotné dôchodky. Navrhujeme odvody zdaniť v prípade, že ostanú nezdanené starobné dôchodky. Kvantifikácia je len na úrovni DPFO (nie DPPO) a to neodpočítaním zaplatených SO zo základu dane. Vplyv je z časti kompenzovaný zníženým výnosom DPH z dôvodu nižšej spotreby. Jedná sa o konsolidaciu na strane územnej samosprávy. odľa NRVS 2015 -2017 podiel obcí na DPFO predstavuje 68,5% a VÚC 29,2%.

Argumenty pre

  • Nezdanenie akéhokoľvek príjmu pochádzajúceho z ekonomických aktivít v systéme, v ktorom sa takéto príjmy štandardne zdaňujú, vedie k diskriminácii, obmedzuje hospodársku súťaž, znižuje ekonomickú efektívnosť. Má aj negatívne dôsledky na udržateľnosť verejných financií.

Argumenty proti

  • Zvýšenie "zdanenia" práce by mohlo znížiť šance na hospodársky rast, mohlo by aj demotivovať jednotlivcov zabezpečiť sa na vyšší vek v spolupráci so štátnym systémom.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje zanedbateľný (ne)súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-6,0

Adresát

Sektory