Zanalyzovať a znížiť výdavky verejných financií v položkách "Zdravotníctvo", "Bývanie a občianska vybavenosť", "Verejný poriadok a bezpečnosť", "Všeobecné verejné služby" smerom k proporcionalite podľa "smart countries"

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,18 % HDP
 

Opis opatrenia

V ekonomicky úspešných krajinách s efektívnejšou verejnou správou sú delené verejné financie v priemer inými pomermi v prospech jednotlivých rezortov. Navrhujeme približovať sa tomuto deleniu znázornenému napríklad na kalkulačke IFP podľa schémy COFOG. Odporúčame tiež SR, aby poskytla údaje Eurostatu aj pre výpočet štruktúry výdavkov verejných financií podľa COFOG II. (Zdroje: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:2_General_Government_expenditure_by_main_function_as_a_percentage_of_TE,_, http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8270.

Argumenty pre

  • Pri hľadaní optimálnych pomerov medzi výdavkami na jednotlivé rezorty máme možnosť buď inšpirovať sa skúsenosťami najefektívnejších krajín, vlastnými analýzami, alebo sa spoliehať, že sa verejnosť dohodne v štrajkoch. Prvá z možností sa javí najlacnejšia.

Argumenty proti

  • Rizikom je, že u "smart countries" môžu mať špecifiká, ktoré im ako najlepšiu umožňujú inú štruktúru verejných výdavkov než je optimálna v našich podmienkach a tiež to, že príslušné štatistiky nemusia byť dostatočne spoľahlivé.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,8

Adresáti

Sektory