Odstupňovať výšku pomoci spoločnosti jednotlivcovi (dávky v hmotnej núdzi, sociálne štipendiá pre študentov, peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP) podľa toho, či prijímateľ súhlasí so zverejnením totožnosti (meno a adresa) a priznaného majetku (návrh: v prípade nesúhlasu znížiť výšku dávok o 10 %; vzťahovalo by sa to na všetky sociálne dávky)

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
5,8 mil. €
2016:
0,01 % HDP
5,8 mil. €
Poznámka: Predpokladom INEKO je, že 90 % bude súhlasiť. Výpočet uvažuje s priemernou výškou dávky, ktorá sa zníži o 10 % pre 10 % súčasných poberateľov, ktorí nebudú súhlasiť. Rozpočet pre dávky vychádza z návrhu rozpočtu VS 2014-2016 (RIS). Výpočet sa vzťahuje na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k tejto dávke, sociálne štipendiá pre VŠ študentov, peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP (invalidné dôchodky sú poistenie nie systém pomoci v hmotnej núdzi!)
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Súhlas so zverejnením totožnosti a majetkových pomerov príjemcu pomoci by znamenal jej zvýšenie a naopak. Veľkosť zmeny by zohľadnila jej sociálne dopady ako aj potreby konsolidácie verejných financií. Návrh rozpočtu VS 2015-2017, štatistika ÚIPŠ (pomoc v hmotnej núdzi, sociálne štipendiá pre SŠ a VŠ, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP).

Argumenty pre

  • Lepšia informovanosť "okolia" by pomohla vytvoriť tlak na zmenšenie zneužívania rôznych foriem pomoci poskytovanej štátom, obcami či VÚC, čím sa vytvorí priestor na znižovanie verejného dlhu, ale aj na zlepšenie pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, predstavuje tiež riziko pre sociálny kapitál, dôveru medzi ľuďmi.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,6

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Michal Mušák:Zdá sa mi to zbytočná komplikácia dávkového systému.