Zvýšiť daň z príjmu pre fyzické osoby z 19 % na 21 % (ponechať sadzbu 25 % pre vysoké príjmy)

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,24 % HDP
187,0 mil. €
2016:
0,24 % HDP
198,7 mil. €
Poznámka: DPFO je podielovou daňou a bez dodatočnej úpravy percenta podielu územnej samosprávy se nemusí priamo premietnúť v konsolidácii VS (predpoklad, že územná samospráva nekonsoliduje). Predpoklady kvantifikácie: časť vplyvu sa neprejaví na konsolidácii (cca 1%) z dôvodu vyššej daňovej asignácie, ktorá však je súčasťou akruálneho výnosu dane. V prípade SZČO sa uvažovalo s negatívnymi dnyamickým efektmi na úrovni 40% (tj. len 60% statického vplyvu premietnutý v kvantifikácii).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,21 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvýšiť základnú sadzbu dane z príjmu len pre fyzické osoby na 21%.

Argumenty pre

  • Je to opatrenie znižujúce progresivitu zdanenia fyzických osôb a teda približujúce sa rovnej dani s niektorými jej výhodami, ako je napríklad relatívne zníženie demotivácie osôb s vyššími príjmami či relatívne zníženie motivácie k niektorým formám "daňovej optimalizácie". Pozitívne konsolidačné dopady ako aj negatívne dopady na hospodársky rast sú relatívne jednoducho a spoľahlivo vyhodnotiteľné s možnosťou následnej korekcie.

Argumenty proti

  • Zvýšenie spodnej hranice dane z príjmov fyzických osôb relatívne zvýši daňovo odvodové zaťaženie osôb, ktoré nemajú najvyššie príjmy, čo má negatívny vplyv na mieru zamestnanosti. Zvýšenie daní má tendenciu spomaľovať hospodársky rast a zvyšovať nezamestnanosť. Osobitne zvýšenie dane z príjmu pôsobí na ekonomické aktivity viac demotivačne než napríklad zvýšenie daní z nehnuteľností či nepriamych daní. Opatrenie zvyšuje motiváciu časti fyzických osôb (SZČO) registrovať sa ako právnické z dôvodu daňovej výhodnosti a to aj v prípadoch zvyšujúcich transakčné náklady, v prípadoch nevýhodných pre spoločnosť napríklad v dôsledku zvýšenej byrokracie. Opatrenie zvyšuje celkovú mieru zdanenia s rizikami pre hospodársky rast a zamestnanosť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje značný nesúhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,6

Adresáti

Sektor