Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,09 % HDP
72,3 mil. €
2016:
0,09 % HDP
72,3 mil. €
Poznámka: Kvantifikácia vychádza z údajov konečnej spotreby domácností na ambulantnú starostlivosť sledovaných ŠÚ SR a údajov o tržbách od obyvateľov podľa MZ SR za subjekty, ktorých hlavnou činnosťou je ambulantné poskytovanie všeobecnej, špeciálnej a zubnej lekárskej starostlivosti. V roku 2011 poskytovalo zdravotnú starostlivosť celkom 8468 takýchto ambulancií. Za rok 2011 by pri daňovej sadzbe 19% dovtedy nepriznané príjmy lekárov priniesli do rozpočtu pri statickom predpoklade maximálne 40.7 mil. eur. Dynamicky však počítame iba s 80%-nou úspešnosťou výberu, pretože lekári si voči časti novozdanených príjmov budú pravdepodobne uplatňovať fiktívne výdavky, respektíve sa zvýši suma priznaných výdavkov viažucich sa na tieto príjmy.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Ide o aktuálny návrh, ktorý rozširuje povinnosť evidencie tržieb v ERP aj pre ďalšie profesie, nielen lekárov. Celkový vplyv na DPPO a DPH. Rozšírenie evidencie tržieb len na lekárov je spojené s pozitívnym vplyvom na úrovni 11 mil. eur.

Argumenty pre

  • Registračné pokladne umožnia evidovať a následne efektívnejšie zdaňovať príjmy lekárov od pacientov pochádzajúce z poplatkov, ktoré v ostatnej dekáde živelne nahradili regulačné poplatky. Registračné pokladnice by mohli pomôcť aj informovanosti pacientov, ako aj lepšiemu manažovaniu subjektov zamestnávajúcich lekárov.

Argumenty proti

  • Je to ďalší nárast byrokracie, lekári sa budú venovať viac príprave a vydávaniu bločkov, menej pacientom. Zvýšia sa náklady na prevádzku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektory