Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,06 % HDP
46,6 mil. €
2016:
0,11 % HDP
96,0 mil. €
Poznámka: Opatrenie predpokladá vytvorenie príjmového nástroja, ktorým by sa celý objem podpory uhoľného baníctva v SR (v súčasnosti cez cenu elektriny, teda mimo ŠR) získal do štátneho rozpočtu. Súčasne by sa zrušila podpora uhoľného baníctva, čistý efekt na konečné ceny elektriny by mal byť neutrálny. Predpoklad kompenzácie zasiahnutých baníkov vo výške ročného príjmu v prvom roku zrušenia podpory. Efekt na Elektráreň Nováky nebol vyčíslený. Predpoklady - indexácia doplatku za výrobu z domáceho uhlia o infláciu, nárast priemernej mzdy baníka o rast nominálnych miezd v priemysle. Zdroj: Cenové rozhodnutia ÚRSO, ŠÚRS - mzdy podľa SK NACE, makroprognóza IFP.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,13 % HDP
 

Opis opatrenia

Celková podpora uhoľného baníctva cez ceny elektriny by sa novým príjmovým opatrením presunula do štátneho rozpočtu. Z nových príjmov by štát potom ešte rok vyplácal baníkom ich mzdu.

Argumenty pre

  • Okrem pozitívneho dopadu na verejné financie má opatrenie pozitívny dopad na životné prostredie, zdravotný stav samotných baníkov. Dotácie a investičné stimuly zvýhodňujú subjekty či výrobky alebo komodity na úkor konkurentov. Celá ekonomika sa tak stáva menej efektívnou, menej konkurencieschopnou. Rastú ceny, klesajú mzdy zvyšuje sa nezamestnanosť. Dotácie sa často realizujú do odvetví, ktoré sú menej progresívne, majú menší potenciál dlhodobého rozvoja. Deje sa to samozrejme na úkor rozvoja služieb a poznatkových odvetví, ktoré dotácie nielen financujú, ale sú takto aj oberané o zdroje (tým, že poznatková firma zaplatí jedného človeka firme dlhodobo neschopnej konkurencie, súčasne o jedného príde, je to takzvaný šesťbodový zápas). Riešenie nespočíva v kompenzácii dotovaním perspektívne časti ekonomiky (napríklad poznatkovej), ale v znížení dotácií poľnohospodárstvu a priemyslu. Perspektívna časť ekonomiky sa rozvinie aj bez dotácií, ak nebude zaťažovaná financovaním neefektívnych odvetví a firiem. Neperspektívne odvetvia a firmy ohrozujú konsolidáciu verejných financií jednak tým, že dostávajú dotácie a jednak tým, že ich produkcia býva relatívne drahá, čím znižuje výšku potenciálnych daní a odvodov. Navrhované opatrenie by sa zrealizovalo sociálne relatívne únosným spôsobom, kompenzáciou baníkov vo výške celoročnej mzdy.

Argumenty proti

  • Zastavenie dotácií by malo negatívne sociálne dopady na celý región, v ktorom sa hnedé uhlie ťaží. V meniacej sa situácii na trhu zdrojov energií nie je dokonca isté, či nebude ťažba hnedého uhlia strednodobo efektívna. Kompenzácia mzdy hoci aj na celý rok nebude stačiť, pokiaľ do regiónu neprídu noví investori.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,2

Adresáti

Sektory