Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na priemer krajín V3 - Českej republiky, Maďarska a Poľska

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,16 % HDP
125,6 mil. €
2016:
0,15 % HDP
125,6 mil. €
Poznámka: Úspora je vypočítaná ako ušetrené mzdové náklady pri znížení stavu policajtov tak, aby sme v počte obyvateľov na policajta boli na úrovni priemeru V3. Počty policajtov sú za rok 2011, zdroj je štúdia českého ministerstva vnútra. Výsledná suma je očistená o odvody a dane zamestnanca. Vo výpočte na rok 2014 sa predpokladá, že všetci prepustení budú 6 mesiacov poberať dávku v nezamestnanosti.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,11 % HDP
 

Opis opatrenia

Znížiť počet policajtov na 1000 obyvateľov na úroveň priemeru krajín V3. Kvantifikácia je založená na dátach o počte policajtov z Eurostatu na obyvateľa a priemernej mzdy policajtov v návrhu rozpočtu na roky 2015 a 2016. Upozorňujeme, že dáta z Eurostatu nie sú úplne vhodné na medzinárodné porovnanie a sú v nich metodické rozdiely pre jednotlivé krajiny.

Argumenty pre

  • Slovensko vykazuje podľa Eurostatu nadpriemerný počet policajtov na 1000 obyvateľov a to ako vo V3 tak aj v EÚ, kde patrí v tomto ukazovateli do prvej štvrtiny krajín. Okrem toho, rozdelenie verejných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (Eurostat, COFOG) pomerne jednoznačne ukazuje, že Slovensko vydáva na "Verejný poriadok a bezpečnosť" zo svojich verejných financií oveľa viac než krajiny EU27, EU15 či V3. (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8270).

Argumenty proti

  • Zníženie počtu policajtov by mohlo spôsobiť rast kriminality.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,2

Adresát

Sektory