Zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus pre rodičov študentov denného vysokoškolského štúdia

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,07 % HDP
55,9 mil. €
2016:
0,07 % HDP
56,4 mil. €
Poznámka: Poznámka pre výpočet dopadov: Opatrenie predstavuje zrušenie nároku na prídavok na dieťa (PND) a daňový bonus (DB) rodičom študentov denného VŠ štúdia do 25 rokov. Narozdiel od PND, na ktorý má nárok každý rodič takéhoto študenta, nárok na daňový bonus (DB) za študenta má len daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľný príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Ako proxy pre počet študentov, ktorých rodičia nemajú nárok na DB sa počíta s podielom študentov poberajúcich sociálne štipendium (12 %). Predpoklady pre výpočet: počet študentov denného VŠ štúdia do 25 rokov - ÚIPŠ; valorizácia PND a DB pre roky 2014 a 2015 - nízkopríjmová inflácia (prognóza IFP - jún 2013).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,07 % HDP
 

Opis opatrenia

Opatrenie predstavuje zrušenie nároku na prídavok na dieťa (PND) a daňový bonus (DB) rodičom študentov denného VŠ štúdia do 25 rokov. Narozdiel od PND, na ktorý má nárok každý rodič takéhoto študenta, nárok na daňový bonus (DB) za študenta má len daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľný príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Ako proxy pre počet študentov, ktorých rodičia nemajú nárok na DB sa počíta s podielom študentov poberajúcich sociálne štipendium (12 %). Predpoklady pre výpočet: počet študentov denného VŠ štúdia do 25 rokov - ÚIPŠ; valorizácia PND pre rok 2016 a valorizácia DB pre roky 2015 a 2016 - nízkopríjmová inflácia (prognóza IFP - jún 2014).

Argumenty pre

  • Okrem účinnej konsolidácie by opatrenie prispelo k poklesu záujmu o štúdium na neperspektívnych odboroch, resp. na školách.

Argumenty proti

  • V prípade, že by chýbali kompenzačné opatrenia, mohlo by sa stať, že by počet študentov poklesol dramaticky.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,0

Adresát

Sektory