Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 % postupne v dvoch rokoch

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,10 % HDP
77,7 mil. €
2016:
0,19 % HDP
156,9 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,18 % HDP
 

Opis opatrenia

Argumenty pre

  • Je efektívne, ak medzi sebou súťažia nielen firmy, ale aj výrobky jedného odvetvia, ba aj produkty rôznych odvetví. Znížením DPH v jednom sektore sa zvýhodnia oproti produkcii iných sektorov a z hľadiska celej ekonomiky dochádza tak k suboptimálnej alokácii zdrojov. Pri produktoch, ktoré je možné zaradiť do odvetví z nižšou aj vyššou úrovňou DPH dochádza k riziku daňových únikov. Sociálne ciele dosahované zníženou DPH sú dosahované draho, drahšie, než keby bola zvolená alternatíva vo forme priamej dotácie adresátom, ktorým chce spoločnosť pomôcť. Znížená DPH je totiž pomocou všetkým, aj tým najbohatším a aj na produkty, u ktorých je dotácia do ceny spoločensky menej žiaduca než u iných produktov: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/fmindex.htm.

Argumenty proti

  • Adresné dotácie namiesto nižšej DPH by boli síce lacnejšie, ale neznamenali by istotu, že dosiahnu vždy svojich predpokladaných príjemcov. Dotácie sú tiež administratívne náročnejšie, navyše znížená DPH nemá pomôcť len sociálne najslabším, má byť aj dotáciou do odvetvia, podporuje sektory so silnými pozitívnymi externalitami: zdravý a vzdelaný človek (chudobný či bohatý) pomôže svojmu okoliu viac než človek, ktorý si kúpi auto veľké ako traktor.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,5

Adresát

Sektory