Presnejšie definovať a prípadne aj zúžiť nároky pacientov v rámci solidárne financovanej časti zdravotníctva. Zostaviť a pravidelne aktualizovať pozitívny zoznam tovarov a služieb financovaných na základe povinného poistenia (východiskom môže byť existujúci katalóg výkonov) vrátane detailných požiadaviek na ich poskytnutie (napr. maximálne čakacie doby, technické a personálne vybavenie, definovať dostupnosť podľa maximálnej doby dopravy pacienta do daného zdravotníckeho zariadenia, atď.)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,12 % HDP
 

Opis opatrenia

Presnejšie definovať a prípadne aj zúžiť nároky pacientov v rámci solidárne financovanej časti zdravotníctva. Zostaviť a pravidelne aktualizovať pozitívny zoznam tovarov a služieb financovaných na základe povinného poistenia (východiskom môže byť existujúci katalóg výkonov) vrátane detailných požiadaviek na ich poskytnutie (napr. maximálne čakacie doby, technické a personálne vybavenie, definovať dostupnosť podľa maximálnej doby dopravy pacienta do daného zdravotníckeho zariadenia, atď.). Ak sa zavedie spoluúčasť, jej oficiálne stanovenú výšku pre jednotlivé tovary a služby zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete. Pri zavádzaní spoluúčasti v širšom rozsahu adekvátne znížiť odvody na povinné zdravotné poistenie tak, aby bol vplyv na verejné financie únosne pozitívny. Regulovať spoluúčasť pacienta pri financovaní zdravotnej starostlivosti s cieľom obmedziť živelné šírenie spoluúčasti ako aj nežiaduce dôsledky ilúzie bezplatnosti. Pri určovaní výšky spoluúčasti vychádzať z definície nárokov pacientov v rámci solidárne financovaného zdravotníctva. Čím lepšie plnia tovary a služby kritériá solidarity (predovšetkým vplyv na kvalitu a dĺžku života vo vzťahu k finančným nákladom), tým nižšia by mala byť spoluúčasť pri ich financovaní. V prvej fáze zaviesť spoluúčasť vo forme samostatných fixných platieb za poskytnuté tovary a služby. Po vybudovaní systému, v ktorom budú poskytovatelia podávať pacientom vyúčtovanie za spotrebované tovary a služby v druhej fáze zaviesť spoluúčasť vo forme percenta z účtovanej sumy, resp. z maximálnej ceny regulovanej štátom. Pri zavádzaní spoluúčasti preferovať jednotné percento (napr. vo výške 10%), resp. jednotné fixné platby pre širšiu skupinu tovarov a služieb. Určovanie a kontrolovanie rôznej výšky spoluúčasti pre rôzne tovary a služby je toči administratívne náročné a pre pacientov neprehľadné. Sociálne slabších, chronicky chorých a starších pacientov chrániť pred neúnosnými výdavkami v hotovosti. Využívať pritom najmä limity pre maximálne výdavky v hotovosti. Preferovať jednoduchú formu ochrany. Riadiť a kontrolovať zložitú štruktúru ochrany (napr. rôznu výšku limitov pre rôzne časové obdobia, tovary a služby, alebo skupiny pacientov), je totiž administratívne náročné a pre pacientov neprehľadné. Zoznam výnimiek a maximálnych limitov zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete. Posudzovať efektívnosť poskytovanej starostlivosti financovanej v rámci povinného poistenia, neefektívnu starostlivosť vyčleniť. Efektívnosť posudzovať najmä na základe medicínskych dôkazov vyjadrujúcich účinok (Evidence-Based Medicine) vo vzťahu k finančným nákladom. Môže ísť napríklad o porovnanie lieku/liečby s iným liekom/liečbou (alebo placebom, t.j. látkou ktorú pacient vníma ako liek, ale ktorá neobsahuje žiadne liečivé látky) podľa: - Nákladov na získanie jedného kvalitného roka života (QALY – Quality-Adjusted Life Year), - Rozdielu v nákladoch na dva rôzne lieky/typy liečby, ktorý pripadá na rozdiel v účinku oboch liekov/typov liečby (ICER – Incremental Cost-Effectiveness Ratio), - Teoretického počtu pacientov, ktorých by sme museli liečiť, aby sme dosiahli požadovaný výsledok u jedného z nich (NNT – Number Needed to Treat). Pri zavádzaní uvedených metód spolupracovať so štátmi a inštitúciami, ktoré s nimi už majú skúsenosti - napr. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) vo Veľkej Británii. Závery posudzovania zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete.

Argumenty pre

  • Presnejšia definícia základného balíka vytvorí podmienky pre vznik a rozvoj nepovinného doplnkového poistenia, účinnejšie vymáhanie zákonných štandardov a zníži motiváciu vykonávať tzv. defenzívnu medicínu. Solidarita by mala, tak ako vo väčšine vyspelých štátov, zabezpečovať predovšetkým tieto funkcie: - Sociálnu ochranu jednotlivca pred neúnosnými výdavkami na zdravotníctvo - Dostupnosť prevencie, včasnej diagnózy a liečby najmä závažných ochorení, pričom mieru závažnosti určuje najmä vplyv na dĺžku, resp. kvalitu života Zoznam nárokov definovaných v rámci solidarity (tzv. základný balík) zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete.

Argumenty proti

  • Presnejšia definícia nárokov pacientov je predmetom návrhov už mnoho rokov. Náklady na ňu sú nenulové a zatiaľ sa veľký posun nepodarilo zrealizovať. Zdá sa, že postupom zdola, spontánnym vývojom sa k výsledku dostaneme skôr než riadene zo strany štátu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-8,2

Adresát

Sektory