Tam, kde je to možné, zverejniť na jednom mieste predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Užívateľsky komfortným spôsobom (zrozumiteľne a strojom spracovateľne) zverejňovať na jednom mieste a podľa jednotnej metodiky výsledky analýz návratnosti investícií (ROI) do veľkých projektov financovaných z verejných rozpočtov. Výsledky zoradiť do rebríčka.

Argumenty pre

  • Hoci niektoré projekty takéto analýzy spracované majú, väčšinou sa vo verejných diskusiách ostáva v rovine "chceme to alebo nechceme to". Hoci je meranie návratnosti investícií financovaných z verejných zdrojov zložité, posunutie verejnej diskusie smerom k posudzovaniu pomeru úžitku z investície vyplývajúcemu a nákladov naňho by motivovalo verejnú správu zvyšovať efektívnosť veľkých investícií, prípadne niektoré nerealizovať. Priestor pre znižovanie verejného dlhu by sa tak zväčšil.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, zložitosť analýz návratnosti investícií by mohla spôsobiť nepresnosti, ktoré by mohli mať za následok nesprávne rozhodnutia a tlaky verejnosti.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,4

Adresáti

Sektor