Príspevky pri narodení dieťaťa nahradiť daňovým bonusom na dieťa uplatniteľným v období jedného roka po narodení dieťaťa

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
4,9 mil. €
2016:
0,01 % HDP
4,8 mil. €
Poznámka: Výška nároku na príspevok (151,37 €) a príplatok k príspevku (679,49 €) pri narodení dieťaťa matke - tzv. baby bonusy, ktorá sa v súčasnosti jednorazovo vypláca rodičovi cez ÚPSVaR pri narodení dieťaťa, sa vyplatí v podobe daňového bonusu (DB). Ten v 2. polroku 2013 predstavuje sumu 21,41 €/mesačne na jedno dieťa. Počet poberateľov baby bonusov by takýmto opatrením poklesol z dôvodu, že nárok na DB na každé vyživované dieťa má len daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľný príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V súčasnosti sa príspevok pri narodení vypláca na každé narodené dieťa, v prípade príplatku k príspevku na prvé tri narodené deti jednej matke. Predpoklady: podiel poberateľov baby bonusov aj s nárokom na súčasný daňový bonus - SILC 2011, poberatelia baby bonusov (2014, 2015) - MPSVR. Zavedenie DB v takejto podobe navyše ovplyvní hospodárenie samospráv, ktoré sa podieľajú cca 87,3% na výnose DPFO.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Príspevok pri narodení dieťaťa nahradiť daňovým bonusom na dieťa uplatniteľným do jedného roka po narodení dieťaťa. Časť príspevku nahradiť daňovým bonusom. Podmienkou vyplatenia je súvislá práca v trvaní minimálne 1 rok. Výška nároku na príspevok (151,37 €) a príplatok k príspevku (679,49 €) pri narodení dieťaťa matke - tzv. baby bonusy, ktorá sa v súčasnosti jednorazovo vypláca rodičovi cez ÚPSVaR pri narodení dieťaťa, sa vyplatí v podobe daňového bonusu (DB). Počet poberateľov baby bonusov by takýmto opatrením poklesol z dôvodu, že nárok na DB na každé vyživované dieťa má len daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľný príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V súčasnosti sa príspevok pri narodení vypláca na každé narodené dieťa, v prípade príplatku k príspevku na prvé tri narodené deti jednej matke. Predpoklady: podiel poberateľov baby bonusov aj s nárokom na súčasný daňový bonus - SILC, poberatelia baby bonusov (ÚPSVaR 2013). Zavedenie DB v takejto podobe navyše ovplyvní hospodárenie samospráv, ktoré sa podieľajú cca 87,3% na výnose DPFO.

Argumenty pre

  • Opatrenie je zamerané na zvýšenie motivácie rodičov hľadať si prácu a v súlade s tým plánovať rodičovstvo. Uplatniteľnosť bonusu ako náhrady za príspevok pri narodení dieťaťa do jedného roka po jeho narodení má zabezpečiť, že rodič peniaze dostane aj v prípade, že v tom čase bude zhodou okolností bez práce.

Argumenty proti

  • V niektorých regiónoch je objektívne nájsť si práca a ani zvýšená motivácia problém nevyrieši. Deti by mali byť izolované od neho čo najviac.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,6

Adresát

Sektory