Pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) vo vzorci na výpočet dôchodku z prvého dôchodkového piliera zohľadniť aj vplyv demografie, to je napríklad vývoj podielu počtu poberateľov dôchodkov a prispievateľov

Dopad na konsolidáciu

2015:
-
2016:
-
dlhodobo:
0,75 % HDP
 
Poznámka: Priebežný dôchodkový pilier funguje na tzv. bodovom princípe, kde výška priznaného dôchodku zjednodušene závisí od celkovej sumy mzdových bodov (závisí od dĺžky kariéry a výšky vymeriavacích základov) a hodnoty jedného takéhoto bodu (nazýva sa aktuálna dôchodková hodnota : ADH). Práve ADH je tým parametrom, ktorý determinuje úroveň mier náhrad, ktoré systém priznáva ľudom odchádzajúcim do dôchodku. Podľa platnej legislatívy sa ADH indexuje rastom miezd, čo prakticky znamená konštantu úroveň mier náhrad v čase. Jednou z možností zlepšenia dlhodobej udržateľnosti je postupne znižovať mieru náhrady priznaných dôchodkov spomalením rastu ADH pod úroveň rastu miezd v ekonomike. V kvantifikovanom scenári je rast ADH od roku 2017 upravovaný o tzv. koeficient udržateľnosti, ktorý zohľadňuje demografický vývoj. Konkrétne ide o 5-ročný kĺzavý priemer medziročných zmien podielu ľudí v dôchodkovom veku a zamestnaných. Citlivosť tohto parametra je upravovaná tzv. parametrom alfa (hodnoty 0-1). Kvantifikácia predpokladá alfu 0,3, čo znamená že 30% vývoja uvedeného podielu sa prejaví v spomalení rastu ADH. V horizonte rokov 2017-2060 je medziročný rast ADH v priemere znižovaný o 0,4 p.b. a miera náhrady dôchodcu iba v priebežnom pilieri (POMB=1, 40 rokov kariéry) poklesne o 7,7 p.b. Automatické mechanizmy vedúce k naviazaniu miery náhrady na vývoj demografie majú nesporne významne pozitívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. Pri úvahách o ich zavádzaní však bude potrebné taktiež detailnejšie analyzovať vplyvy z pohľadu medzigeneračnej spravodlivosti.
Zdroj prepočtov: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Opis opatrenia

Zohľadniť aj vplyv demografie vo výpočte aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Argumenty pre

  • Momentálne sa v nej nezohľadňuje skutočnosť, že v dôsledku postupného predlžovania priemerného veku dožitia sa predlžuje doba výplaty dôchodku. Aj preto v sebe systém nesie skrytý dlh, ktorý treba minimalizovať, ak sa má zvýšiť dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Preto je potrebné vo vzorci na výpočet dôchodkovej hodnoty rátať aj s zmenami dôchodkového veku.

Argumenty proti

  • Takýmto výpočtom sa síce zvýši udržateľnosť verejných financií ale automaticky sa aj zníži miera náhrady a teda aj priemerný dôchodok, ktorý je na Slovensku už aj tak nízky.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektory