Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov, prípadne elektronických aukcií

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Právo na ťažbu prírodných zdrojov prideľovať na základe transparentných tendrov a ich výsledky pravidelne porovnávať s údajmi zo zahraničia. Zverejňovať ich zrozumiteľným a strojovo spracovateľným spôsobom. Časť vyrubených úhrad za vydobyté nerasty by sa mala presunúť do rozpočtu príslušnej obce a VÚC. Banské úrady by mali zverejniť vyrubené úhrady za vydobyté nerasty podľa subjektov, tiež by mali zverejňovať informácie o tom, koľko zaplatili jednotlivé subjekty a dôvod rozdielov v sadzbách úhrad podľa druhu nerastu.

Argumenty pre

  • Realita ukazuje, že samosprávy sa ťažbe bránia a to aj v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, v ktorých by ťažba mohla priniesť hospodársky rast a pokles nezamestnanosti. Ak majú byť benefity ťažby distribuované medzi jednotlivé subjekty efektívne (spravodlivo), je tender optimálnym riešením pomáhajúcim stanoviť podmienky dobývania nerastov. Stanovisko ZMOS z 2011: "12. Návrh mimo témy dane z nehnuteľností týkajúci sa úhrady za vydobyté nerasty, o ktorej pojednáva nariadenie vlády z 23. 01. 2002. Banské mestá a obce zaťažené či už priamo, alebo sekundárne banskou činnosťou majú z tejto činnosti len minimálny príjem vo forme úhrady za dobývací priestor. Firmy ťažiace nerasty odvádzajú úhrady za vydobyté suroviny do štátneho rozpočtu a tieto úhrady sú neporovnateľne vyššie s tými, ktoré získavajú obce za dobývací priestor. Podľa názoru ZMOS je dopad negatívnych vplyvov banskej činnosti na kvalitu života v takýchto lokalitách priamo úmerný množstvu vydobytej suroviny a preto by aspoň nejaký podiel z tohto poplatku mal byť poukázaný do rozpočtu týchto samospráv".

Argumenty proti

  • Ak by sa tender nezorganizoval správne, hrozí, že nerast bude predaný lacno. V alternatívnom vyjednávacom systéme síce chýba prvok súťaže, ktorý môže maximalizovať príjem z vyrubených úhrad za vydobyté nerasty, ale nie je v ňom ani veľké riziko, že po dlhých rokovaniach bude dohodnutá úplne nesprávna cena.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,8

Adresáti

Sektory