Zrušiť (neobnoviť) daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového pripoistenia na strane zamestnanca aj zamestnávateľa; staré zmluvy zmraziť tak, aby sa už na ich základe nesmelo vkladať

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
9,3 mil. €
2016:
0,01 % HDP
10,3 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Diskusia o tom, že by sa mali obnoviť a výrazne zvýšiť daňové zvýhodnenia doplnkového dôchodkového pripoistenia sú stále živé. Navrhujeme zvýhodnenie nezvyšovať, prípadne znížiť. V súčasnosti platí, že príspevky zamestnávateľa do zákonom stanovenej výšky sú daňovým výdavkom a oslobodené od sociálnych odvodov, ktoré sa vzťahuje aj na príspevky zamestnanca. V prípade zrušenia možnosti uplatňovať DDP do daňových výdavkov existuje veľký predpoklad ich transformácie do iných nákladov (napr. mzdových) pri predpoklade zachovania rovnakej úrovne nákladov práce (v takom prípade je pozitívny efekt možné očakávať len na úrovni dodatočných sociálnych odvodov od zamestnanca).Zrušenie oslobodenia na strane zamestnávateľa by malo podľa predpokladov IFP za následok pretransformovanie týchto platieb do hrubých miezd pri zachovaní nezmenených celkových nákladov práce (tj. nie je možné uvedené opatrenie považovať za konsolidačné). Navyše zrušenie daňového zvýhodnenia by viedlo k len k zmene štruktúry spotreby v prospech súčasnosti na úkor budúcnosti. Daňové zvýhodnenie prostredníctvom NČZD sa znovu zaviedlo s účinnosťou od 1.1.2014.

Argumenty pre

  • Otázne je aká časť štátnej dotácie sa dostane až k jej príjemcovi. Taktiež dochádza k diskriminácii nedotované sporenia či investovania s cieľom zabezpečenia príjmu na dôchodok. Daňové zvýhodnenie síce motivuje ľudí sporiť sa na dôchodok, ale najmä tých, ktorí si sporia aj bez toho. Ľudia, ktorým hrozí veľmi nízky verejných dôchodok túto schému veľmi nevyužívajú.

Argumenty proti

  • Daňové zvýhodnenie motivuje ľudí sporiť si na dôchodok a pomáha tak riešiť hroziacu ťažkú krízu verejných dôchodkových systémov vyplývajúcu najmä z demografického vývoja.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,3

Adresát

Sektor