Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody. Vzťahuje sa na sociálne aj zdravotné odvody (zamestnávateľ + zamestnanec). Nezodvodovaný hrubý príjem bude do dvoch tretín mesačnej minimálnej mzdy. Pri vyššom príjme sa bude "odpočítateľná položka" znižovať (odvody budú efektívne rásť) a zanikne úplne pri dvojnásobných hraniciach, teda štyroch tretinách minimálnej mzdy. Prechod bude lineárny. Rovnaké hranice navrhujeme uplatniť pri dohodároch.

Dopad na konsolidáciu

2015:
-0,27 % HDP
-216,1 mil. €
2016:
-0,26 % HDP
-220,6 mil. €
Poznámka: Pre účely kvantifkácie bola použitá simulácia prostredníctvom daňovo-dávkového modelu Euromod, vychádzajúceho z databázy EU-SILC. Predpoklady kvantifikácie: znížené náklady zamestnávateľov sa prejavia vo vyššom základe DPPO a tým aj vo výnose tejto dane (vychádzalo sa z individulánych údajov DP DPPO, kde sa zohľadnil aspekt stratovosti, ktorý vplýval na efektívnu sadzbu dane z dodatčne nižších nákladov, ktorá predstavovala 17% oproti 23% zakonnej sadzbe). Zároveň sa zohľadnil aj pozitívny efekt na výnos DPH, kde hlavné predpoklady boli: priemerný sklon k spotrebe zamestnancov so mzdami do 2*MM predstavuje 96%, priemerný sklon k spotrebe zamestnancov do 4/3 MM predstavuje 100% (vychádzajúc z údajov Rodinných účtov) a efektívna DPH predstavovala 10,7% (tj. zohľadnil sa aspekt, že časť spotreby ide na úkor oslobodených (resp. so zníženou sadzbou) transakcií, tovarov a služieb a časť sa ocitne v šedej ekonomike).
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
-0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Opatrenie zaviesť podľa vzoru nemeckej reformy Hartz IV: http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/06/16439042/shadow-integrating-europes-informal-labor.

Argumenty pre

  • Zvýšila by sa motivácia pracovať, pričom opatrenie je pomerne jednoducho realizovateľné. Pokles nezamestnanosti by mohol úplne alebo čiastočne kompenzovať výpadky verených financií vyplývajúce zo znížených odvodov.

Argumenty proti

  • Najväčším rizikom je zníženie príjmov verejných financií. Navyše, kompenzácia výpadkov príjmov verejných financií napríklad zvýšenou DPH by čiastočne mohla znížiť čistý príjem ľudí, ktorých sa opatrenie týka relatívne najviac a pôsobiť na nich demotivačne.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

7,6

Adresát

Sektory