V dobrých časoch (rast) znižovať verejný dlh aj deficit. Na úrovni štátu aj samosprávy. Napríklad zákonom alebo Ústavou stanoviť zákaz deficitu verejných financií v prípade hospodárskeho rastu nad 3%.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,20 % HDP
 

Opis opatrenia

V dobrých časoch, v časoch hospodárskeho rastu zabezpečiť znižovanie verejného dlhu, resp. rezervy, z ktorej bude možné v prípadnej recesii zmierňovať jej dôsledky. Legislatívne upraviť zákaz deficitu verejných financií pri hospodárskom raste nad tri percentá.

Argumenty pre

  • V časoch krízy môžu naplno zabrať automatické stabilizátory. Predpokladom ale je, že v predchádzajúcich časoch hospodárskeho rastu si krajina vytvorila vankúš, z ktorého môže čerpať. Ak takú rezervu nemá, jej verejný dlh sa skôr či neskôr priblíži k neudržateľnej úrovni.

Argumenty proti

  • Produktivity práce neustále rasti, technologický pokrok sa zrýchľuje, dnešné verejné dlhy bude splácať spoločnosť , ktorá bude disponovať výkonnejšou ekonomikou a teda ich splatí ľahšie. Navyše, nie je jasné, či verejné dlhy pomáhajú financovať projekty s vysokou či nízkou návratnosťou, teda, či požičané peniaze boli investované tak, že budú splatené z vlastných výnosov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresáti

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Peter Gonda:Navrhujem dodržiavať každoročné vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie štátneho rozpočtu a celkovo verejnej správy, dosiahnuté bez zvýšenia daní a/alebo odvodov a daňového a odvodového zaťaženia.
  • Radovan Kavický:Jednoznačne áno!
  • Michal Mušák:Nevidím veľký význam prebytkov rozpočtu. Smerovať k vyrovnanému hospodáreniu áno, ale v prípade prebytkového rozpočtu radšej znížiť dane. Limity na deficit v prípade vysokého rastu sú v poriadku, ale musia byť nastavené tak, aby štátu ostala istá flexibilita a zároveň, aby niektoré generácie neniesli neproporcionálne vysoké náklady (nepokladám za optimálnu nadmernú tvorbu dlhu, ale ani nadmerné splpácanie dlhu súčasnou generáciou).
  • Ján Žilinský:Určite zaujímavá a provokatívna myšlienka. Anti-cyklická fiškálna politika, ktorá ide „proti vetru“ je racionálna. Návrh je však asymetrický (je jasné, že dopredu nepredpíšeme aký má presne byť deficit počas recesie – v čom je ale ekonomický boom iný?).